Quick Facts

ACADEMIC STAF
Number of Academic Staff : 1,874
International Academic Staff : 109
Inbound Visiting Academic Staff : 132
Outbound Visiting Academic Staff : 88

UNDERGRADUATE
Number of Undergraduate Student : 15,232
International Undergraduate Student : 699
Inbound Exchange Undergraduate Student : 28
Outbound Exchange Undergraduate Student : 1,330
Average International Undergraduate Fees : RM5,462
Average Domestic Undergraduate Fees : RM1,942
Average Undergraduate Class size : 30

GRADUATE/POSTGRADUATE
Number of Graduate /Postgraduate Student : 6,239
International graduate Student : 1,895
Inbound Exchange Postgraduate Student : 33
Outbound Exchange Postgraduate Student : 32
Average International Graduate /Postgraduate Fees : RM6,538
Average Domestic Graduate/Postgraduate Fees : RM2,835
Average Taught Graduate/Postgraduate Class size : 25

STUDENTS
Total Students : 21,471
Total International Students : 2,594
Total Outbound Exchange Students : 1,362
Total Inbound Exchange Students : 61
Average International Student Fees : RM 5749, 80
Average Domestic Student Fees : RM 2389, 85
Average Class Size : 28

GRADUATE OUTPUT
Proportion of Graduates Pursuing Further Study : 19.5%
Proportion of Graduates Employed : 80.7%
Number of PhDs Awarded : 519

PUBLICATION & CITATION
Number of Papers : 2,850
Number of Citations : 6,640

--July 2010--

Choose Language

Thanks to Google, We can provide this page in your language. Just select your language and let google do it's magic!

CV

Curriculum Vitae

     

BAHARUDIN BIN MASTARI

Bachelor in Business Administration, BBA(Hons.), UUM

 

Baharudin bin Mastari dilahirkan di Parit Bangas, Sri Medan, Batu Pahat, Johor pada 21 Januari 1968.  Beliau telah berkhidmat di UTM selama lebih 17 tahun. Sebaik sahaja melapor diri di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai Penolong Pendaftar (Gred N3) pada 8 Disember 1995, beliau ditempatkan di Perpustakaan  Sultanah Zanariah, UTM Johor Bahru, Johor.  Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Dengan Kepujian) dari Universiti Utara Malaysia (UUM) tahun 1995.  Beliau mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam bidang pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pentadbiran kewangan, pembangunan Universiti, pengurusan persekitaran, kesihatan & keselamatan pekerjaan (OSHE), inovasi dan transformasi pentadbiran dan organisasi, sistem automasi pejabat dan pengurusan laman web.PENGALAMAN KERJAYA

 

Kini beliau bertugas di Akademi Bahasa, UTM Johor Bahru mulai 25 september 2013.  Beliau pernah bertugas di Pejabat Naib Canselor pada 10 Oktober 2008 hingga 24 September 2013. Beliau dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Pendaftar (Gred 48) mulai 9 Ogos 2012 dan sebelum itu dinaikkan pangkat sebagai jawatan Penolong Pendaftar Gred N44 mulai 4 April 2008. Sepanjang perkhidmatan di UTM, beliau pernah berkhidmat di beberapa jabatan iaitu di Perpustakaan Sultanah Zanariah bagi menguruskan segala aspek dalam Pengurusan Sumber Manusia (HRM) mulai 8 Disember 1995 hingga 1 Jun 2002. Bagi pembangunan kerjaya, beliau telah dipindahkan ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan & Perancangan Korporat)/Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) mulai 2 Jun 2002  hingga 9 Oktober 2008 sebagai Pegawai Khas kepada Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)/(Penyelidikan & Inovasi).Beliau telah menyumbang kreativiti dan inovasi bagi meningkatan tadbir urus UTM, sistem penyampaian, automasi pejabat dan sistem kerja selaras dengan status UTM sebagai Universiti Penyelidikan berteraskan entrepreneurial (Entrepreneurial Research University).  Beliau menyokong pelbagai usaha dan alternatif pihak UTM untuk menjana pendapatan sendiri dan pengurangan perbelanjaan operasi melalui pelbagai usaha perbelanjaan secara berhemah dan berjimat cermat antaranya sumber manusia, bahan bakar, utiliti, kertas dan seumpamanya agar selari dengan  maltlamat UTM untuk menjadikan persekitaran kampusnya sebagai "Kampus Lestari".
   

 

 

Pengiktirafan/Anugerah/Hadiah

Sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan kecemerlangan kerja, beliau telah dianugerahi oleh UTM dengan anugerah:

1.    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 2011

2.    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 2006

3.    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 2003

 

 

Sumbangan pembaharuan kerja dan pembangunan sistem

 

Beliau menyumbang idea, kreativiti dan inovasi untuk memajukan tadbir urus UTM antaranya dengan membangunkan:

 

 (1)       Sistem Perjalanan ke Luar Negara Bagi Staf UTM pada tahun 2011.

 

             (i) Sistem Perjalanan Rasmi (Borang A)

            (ii) Sistem Perjalanan Persendirian (Borang C)

 

            Sistem ini boleh dicapai atas talian (online system) secara internet/intranet dengan kos sebanyak RM39,900.00;

 

(2)    Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (2008) merupakan inisiatif kepada penggunaan Sistem Pengurusan mesyuarat di UTM secara elektronik dibangunkan oleh pihak CICT;

 

(3)      Menyarankan inovasi iaitu penggunaan Sistem Pengurusan Mesyuarat bagi Sistem Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) serta dan menggunakan sistem mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa OSHE Pejabat Canseleri, Penyelarasan Pentadbiran Canseleri (2010) yang telah dibangunkan oleh CICT;

 

(4)    Menyarankan untuk membangun dan menambahbaik sistem surat dalaman secara manual kepada sistem surat UTM secara elektronik kini dalam peringkat kajian semula untuk disinambungkan dengan Sistem Fail dan Sistem Elektronik Management Sistem (EMS) dan pelaksanaan Sistem Surat Dalaman (e-SSD);  . Beliau turut menyumbang idea dan kreativiti untuk melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran UTM secara elektronik (e-admin).

 

(5)        Menggerakkan pelaksanaan Electronic Management System (EMS) di UTM khususnya di Pejabat Canseleri;

 

(6)        Beliau secara tidak langsung bertindak sebagai pengurus IT/System Administrator Pejabat Naib Canselor bagi melihat keperluan perkara-perkara yang berkaitan dengan ICT semasa dan pembangunan laman web.


         

Gambar:  Sistem Perjalanan Ke Luar Negara Bagi Staf UTM - Sistem Perjalanan Rasmi Dan Sistem Perjalanan Persendirian yang boleh dicapai atas talian (online system). https://hrfin.utm.my/oversea

 

Beliau berpendapat supaya UTM melaksanaan Pentadbiran Elektronik Universiti (e-admin) yang berupaya menggurangkan penggunaan kertas (paperless) sekurang-kurangnya mencapai 70 peratus menjelang tahun 2012, 80 peratus tahun 2013 dan mencapai sehingga 90 peratus menjelang 2015 dalam pelbagai urusan pentadbiran dan pengurusan akademik, pengurusan mahasiswa, pengurusan penyelidikan, pengajaran dan pembelajaraan, sistem perpustakaan, sistem pengurusan penyelidikan, pengurusan inovasi dan harta intelek, pengururusan sumber manusia, pengurusan kewangan, pengurusan perpustakaan, pengurusan latihan mengajar dan praktikal mahasiswa, pengurusan harta dan ruang, pengurusan dokumen, perkhidmatan perubatan dan  pengurusan mesyuarat serta lain-lain lagi.   Pelaksanaan e-admin secara holistik di UTM berupaya mengurangkan penggunaan kertas, staf dan menjimatakan kos perbelanjaan operasi (kertas) universiti selaras dengan hasrat UTM kini berstatus Entrepreneurial Research University dan Autonomy University.

 

 

Sumbangan pembangunan Sekolah Arab UTM

 

Pertambahan mahasiswa khususnya dari Timur Tengah di UTM menjadi faktor pendorong kepada penubuhan Sekolah Arab di UTM yang beroperasi tidak formal.  Tenaga pengajar daripada  kalangan mahasiswa Arab dan komuniti Arab di UTM. Pengetua Sekolah Arab UTM, Dr. Zaid Ahmad Shamsan telah menamatkan di peringkat PhD dan Postdoctorate di UTM dan telah kembali ke Yaman pada 20 April 2012.  Dr. Zaid merupakan pencetus idea untuk mewujudkan sekolah ini dan  amat perhatin kepada masa depan dan pendidikan kepada anak-anak Arab di UTM.  Pengetua Sekolah Arab sekarang ialah Mr Abdel Salam merupakan mahasiswa Pasca Ijazah di UTM. Sekolah Arab ini berupaya mengurangkan bebanan kepada mahasiswa Arab yang kurang mampu untuk menghantar anak-anak mereka di sekolah antarabangsa di sekitar Johor Bahru atau Singapura.  Pada awal tahun 2010, sebagai wakil pihak Universiti, beliau telah membuat inisiatif supaya penempatan Sekolah Arab buat sementara di ruang bawah Pusat Islam/ Masjid UTM.  Kertas kerja cadangan telah dimajukan untuk penempatan semula iaitu di Kolej Perdana UTM telah dimajukan keapa Pejabat Harta Bina.

 

 

Budaya Pemimpin "Turun Padang"

Pada pandangan beliau, seorang pemimpin tidak hanya menjalankan tugas dalam persekitaran pejabat sendiri, mempengerusikan atau hadir dalam pelabagi mesyuarat dalam atau luar pejabat, menerima para tamu universiti, menghadiri pelbagai majlis anjuran universiti dan pihak luar UTM, tetapi seharusnya seorang pemimpin, pengurus, ketua, sesekali perlu  sesekali "turun padang" bagi meninjau, menyelidik, memantau serta mendapatkan maklumbalas dari staf serta bertanya permasalahan secara tidak formal seperti yang dilakukan oleh Naib Canselor sekarang antaranya ialah Program Lawatan Kampus Bersama Naib Canselor, Cycling Tours with Dato’ Vice Chancellor Program, Night visit with Vice-Chancellor Program dan sebagainya.  Sebagai salah seorang pegawai UTM yang berkhidmat di Pejabat Naib Canselor.  Beliau terlibat secara langsung dalam menguruskan program turun padang bersama Naib Canselor, Program Lawatan Kampus Bersama Naib Canselor, Cycling Tours with Dato’ Vice Chancellor Program, Night visit with Vice-Chancellor Program dan sebagainya.  Hasil daripada pemerhatian program  dan maklumbalas, memang tidak dapat dinafikan bahawa perancangan dan pengurusan kerja perlu ada peraturan dan tatacara kerja, bagaimanapun sepatutnya kita tidak terlalu menekankan kepada proses semata-mata tetapi melihat kepada keberkesanan dan outcome dari kerja yang dilakukan.


 

Mengangkasa pentadbir UTM

Selain itu, beliau berpendapat, sebagai pentadbir yang berada dalam lingkungan Universiti Penyelidikan berteraskan keusahawanan, sudah pasti kita mempunyai daya fikir lebih futuristik dan berupaya berfikir di luar kotak  (Thinking out of the box) untuk memperkasa pentadbiran, penjimatan perbelanjaan serta usaha-usaha penjanaan pendapatan Universiti. Strategi untuk meningkatkan tadbir urus dan kecekapatan perkhidmatan dan pengurusan UTM boleh dilakukan antaranya ialah pengambilan staf yang mempunyai kelayakan yang lebih spesifik dan relevan agar menepati keperluan bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab di UTM.  Selain itu, pengoftimuman sumber tenaga manusia dengan menggunakan tenaga manusis yang kompeten dan terlatih serta dibantu dengan sistem ICT dan sistem maklumat pengurusan dan kewangan.  Universiti perlu menghargai staf yang berpengetahuan dan berpengalaman luas serta kompeten dalam mengurus universiti tanpa mengira dijabatan/fakulti mana mereka ditugaskan. Organisasi yang berjaya khususnya dalam pengurusan modal insan,  antaranya perlulah memiliki sistem penggantian yang sistematik serta dikomunikasikan kepada stafnya.  UTM telah memberi peluang dan ruang kepada staf  pengurusan dan profesional serta kumpulan sokongan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma, sarjana muda, master  ke peringkat Doktor falsafah.  Bagaimana pun, pihak Universiti juga perlu memastikan kursus yang diambil semasa pengajian menepati keperluan masa hadapan UTM, di mana pentadbir (khususnya Pegawai Tadbir) perlu memiliki pelbagai kemahiran dan sebagai “niche” seseorang pentadbir antaranya pakar pengurusan sumber manusia, pengurusan akademik, perhubungan awam, pengurusan strategik, pengurusan risiko, pengurusan kualiti, pengurusan pemasaran, pengurusan kewangan, dan sebagainya. 

Dalam era IT masa kini, semua staf UTM perlu kompeten dalam pelbagai tugas operasi termasuklah kemahiran ICT iaitu  mahir menggunakan Sistem Maklumat Universiti, Sistem Pengkomputeran Pentadbiran (Administrative Computing System), Sistem Pengkomputeran Akademik (Academic Computing System) dan lain-lain aplikasi. Kemahiran menggunakan lebih satu bahasa selain Bahasa Melayu amat membantu dalam menjalankan tugas khususnya Bahasa Inggeris yang berupaya meningkatkan komunikasi peringkat antarabangsa. Pihak pentadbiran UTM perlu membangunkan sistem mentor-mentee di mana pentadbir senior yang berpengalaman dalam pelbagai pentadbiran dan pengurusan universiti perlu dilantik sebagai pembimbing/mentor kepada staf baru agar pentadbir atau staf baru cepat mempelajari ilmu  mengurus,  peka dan bijak mengurus perubahan serta bersifat warak. 

 

 


Malaysia akan mencapai tahap negara maju menjelang 2020, UTM telah bersedia dengan Pelan Global UTM 2012-2020 yang dinyatakan dalam Buku Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2012.  Maka,  sebagai staf universiti beliau amat yakin bahawa sistem tadbir urus dan sistem penyampaian dapat ditingkatkan ke tahap lebih efektif dan efisyen sekiranya sesebuah organisasi mempunyai modal insan yang kompeten serta dibantu dengan pelbagai sistem yang membantu mencepatkan kerja-kerja rutin dengan cepat, tepat dan kemas. Warga kerja UTM perlu mentranformasikan cara kerja lama yang dibuat secara manual beralih secara berperingkat kepada sistem elektronik adan ICT.  

 

 

Sumbangan pembangunan dan hartanah UTM

 

Dalam tempoh berkhidmat di UTM, beliau telah menyumbang kepada kelangsungan pembangunan UTM.  Beliau merupakan pegawai di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan dan Perancangan Korporat) pada masa itu (2002-2008) telah yang ditugaskan bagi menguruskan untuk mengekalkan status tanah yang menjadi tapak UTM Cawangan Kuala Lumpur seluas 19.268 hektar bagi pembangunan semula kampus UTM Cawangan Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Semarak kini di kenali sebagai UTM International Campus.  Setelah melalui pelbagai proses yang diperlukan oleh Pejabat Tanah dan Galian Persekutuan akhirnya pemilikan tanah berstatus Pesuruhjaya Tanah Persekutuan telah bertukar kepada pemilikan tanah dengan pajakan selama 99 tahun (1.1.2003 – 31.12.2101) atas nama UTM selesai (8.8.2008) dan pembangunan semula kampus tersebut kini rancak berjalan dan sebahagian bangunanan telah siap dibina. 

 

Selain itu, beliau ditugas untuk menguruskan bayaran premium Kurniaan Tanah Kerajaan PTD 1676 seluas 87.17 hektar dan PTD 1677 seluas 38.77 hektar di Bandar Penawar Mukim Tanjung Surat Kurniaan Kerajaan Negeri Johor untuk tujuan pembangunan kampus cawangan Universiti Teknologi Malaysia.  Beliau adalah pegawai UTM yang bertindak sebagai perantara bagi menguruskan permohonan UTM mendapatkan pengurangan bayaran premium tanah kurniaan Kerajaan Negeri Johor di PTD 1676 seluas 87.17 hektar dan PTD 1677 seluas 38.77 hektar, Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi.  Setelah melalui pelbagai proses dan sesi pertemuan dengan pihak KEJORA dan Pejabat Tanah dan Galian Johor, Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju meluluskan pengurangan premium dari RM13,625,883 KEPADA RM6,850,906.60 (19.11.2003). 

 

Beliau juga pernah mewakili UTM dan kumpulan staf UTM meninjau beberapa lokasi tanah kurnia yang dicadang oleh Kerajaan Negeri Perak di Daerah Kampar untuk pembangunan aktiviti pendidikan dan kampus cawangan UTM antaranya Ahli Task Force menyediakan “Project Brief” Tanah Kurniaan DYMM Baginda Tuanku  Canselor di Kampar Perak dan tinjauan tanah di sekitar Kampar (2003).

 

Beliau merupakan fasilitator Kursus Induksi Perkhidmatan di UTM mulai 2004 hingga kini mengikut keperluan semasa, Ahli Panel Penilaian Tahap Kecekapan Staf Sokongan UTM 2011, menyertai pelbagai jawatankuasa, task force  program  anjuran universiti.   Beliau pernah menyertai sukan antara jabatan UTM dalam sukan bola tampar  mewakili jabatan dalam sukan antara jabatan UTM.  Beliau sering berbasikal bersama warga UTM dalam kampus sebagai aktiviti riadah pada waktu kelapangan untuk melihat keindahan alam.

 

Beliau mengajak dan menyarankan agar semua warga UTM memahami dan melaksanakan Pelan Global UTM 2012-2020 bersungguh-sungguh, tekun, integriti dan penuh ikhlas!  Marilah kita bersatu, bersinergi untuk memajukan UTM supaya tersohor di persada antarabangsa. 

 

Beliau telah mendirikan mahligai rumah tangga dengan pilihan hatinya Sumi binti Isman dan dikurniai Allah SWT dengan empat (4) orang cahaya mata iaitu tiga (3) perempuan dan seorang lelaki.

 

      

1.0       MAKLUMAT PERIBADI

 Nama               :           BAHARUDIN BIN MASTARI

Tarikh Lahir      :           21 Januari 1968

Tempat Lahir    :           Batu Pahat, Johor

No. K.P            :           680121-01-5797 (Lama: A0933268)

Umur                :           44 Tahun

Alamat Rumah:             No. 53, Jalan Perdana 2/2, Taman Sri Pulai Perdana, 81110 Kangkar Pulai, Johor Bahru, Johor Darul Takzim.

 Alamat Pejabat :           Pejabat Naib Canselor, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor.

No. HP: +6019-7553383

No. Telefon:  +607-5530366  No. Faks: +607-5579376

Email: brbaha@utm.my   Laman web: http://brbaha.staff.utm.my/

Taraf Perkahwinan:  Berkahwin

 

Anak  : 4 (Batrisyia 15, Aida Kaisah 13, Sarah Aqilah 10, Ahmed Danish 8)

 

Kegemaran: Membaca, menulis, mengumpul buku pengurusan, ilmu agama dan menunggang basikal.

 

 

2.0       KELAYAKAN AKADEMIK           

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (BBA(Hons.), Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, 1991-1995.

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, Sekolah Dato’ Bentara Luar, Batu Pahat, Johor,  1986-1987.

Sijil Pelajaran Malaysia, Sekolah Dato’ Bentara Luar, Batu Pahat, Johor, 1984-1985.

 
Sijil Rendah Pelajaran, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan, Batu Pahat, Johor, 1981-1983

 
Darjah 6, Sekolah Kebangsaan Seri Pasir, Seri Medan, Batu Pahat, Johor, 1975-1980.

 

3.0       PROFILE KERJAYA

Pentadbir UTM - bidang pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pentadbiran kewangan, pembangunan Universiti, pengurusan persekitaran, kesihatan & keselamatan pekerjaan (OSHE), inovasi dan transformasi pentadbiran dan organisasi, sistem automasi pejabat dan pengurusan laman web.

Inovasi dan pembangunan sistem kerja
- Sistem Perjalanan ke luar Negara (rasmi dan peribadi), Sistem Pengurusan Mesyuarat, dan automasi pejabat.

Pakar rujuk –
Berperanan sebagai rujukan mengenai polisi & prosedur pentadbiran, pengurusan UTM dan Kerjaaan.

Administrator sistem
- Laman web dan facebook rasmi Naib Canselor, laman wen UTM (news hub), Sistem Cuti Pejabat Canseleri, laman web peribadi.

 
Fasilitator - Kursus induksi perkhidmatan di UTM,  pengurusan dan pentadbiran pejabat.

 
Editor – Surat harian dan teks ucapan Naib Canselor/rakan sekerja/pejabat

Mentor – Kepada pegawai baru dan staf sokongan baru rakan sejawat.

 
Komentor – Sentiasa menjana idea yang bernas bagi meningkatkan tadbir urus universiti dan sistem penyampaian.

 
Motivator -  Staf pejabat,  rakan sekerja dan komuniti.

Sentiasa memberikan khidmat  berintergriti tinggi dan berakhlak mulia

 

4.0     PENGALAMAN DAN JABATAN BERTUGAS

Jabatan :  Pejabat Naib Canselor
Jawatan Hakiki :  Penolong Pendaftar Gred N48
Tarikh Naik Pangkat :  9 Ogos 2008

Mulai bertugas di Pejabat Naib Canselor :  10 Oktober 2008 hingga sekarang
 

Naib Canselor: Prof. Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang -
Naib Canselor UTM ke 5 – Era Inovasi UTM, Tagline terkini (2012): “innovative.entrepreneurship.global”

Tugas dan Tanggungjawab
 •  Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Timbalan Pendaftar Kanan Naib Canselor.
 • Sebagai pegawai liaison UTM dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi, Badan Berkanun dan Kerajaan Johor.
 •  Menguruskan permohonan perjalanan rasmi ke luar Negara staf UTM dan mengeluarkan surat kelulusan bagi pihak Naib Canselor.
 •  Menyelaras laman web Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/vice-chancellor.html dan UTM http://www.utm.my.
 •  Sebagai website administrator bagi mengemaskini maklumat web Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/vice-chancellor.html Pejabat Naib Canselor dan UTM http://www.utm.my dari masa ke semasa.
 •  Menyediakan dan menyelaras maklumat dan data bagi teks ucapan Naib Canselor mengikut keperluan.
 • Menyelaras data dan maklumat yang bagi keperluan semasa bagi Naib Canselor.
 •  Menyelaras Pelaksanaan UTM Reading Station dengan pihak Perpustakaan Sultanah Zanariah.
 • Membantu Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor.
 • Mengurus dan menilai prestasi staf di bawah penyeliaan.
 • Membantu menyediakan maklumat untuk keperluan mesyuarat yang dihadiri oleh Naib Canselor.

 
5.0       PENGALAMAN KERJA DALAM DAN LUAR UTM

5.1       Pengalaman Perkhidmatan Di Universiti Teknologi Malaysia 

Penempatan :  Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ)

 Jawatan                                   :  Penolong Pendaftar Gred N3

Tarikh Berkhidmat di UTM       :  8 Disember 1995

Tarikh Lantikan Tetap              :  25.3.1998

      Tempoh                                   :  8 Disember 1995 – 1 Jun 2002

Bahagian                                  :  Pengurusan Sumber Manusia (PSM)


Pengalaman pertama berkhidmat di UTM

Melapor diri di UTM pada 6 Disember 1995, kemudian ditugaskan di PSZ untuk  menguruskan Pengurusan Sumber Manusia (PSM). Ini merupakan cabaran pertama bagi menguruskan PSM kerana PSZ memerlukan seorang Penolong Pendaftar untuk menguruskan semua perkara berkaitan dengan modal insan.  Berdasarakan pengetahuan semasa pengajian di universiti serta bimbingan rakan sekerja saya telah berjaya menguruskan Pengurusan Modal Insan di PSZ dengan cemerlang dan turut melibatkan diri pelbagai aktiviti anjuran PSZ.

 Tugas dan Tanggungjawab Utama:

§  Menguruskan semua aspek berkaitan pengurusan modal insan.

§  Menguruskan semua aspek pembangunan modal insan (Latihan).

§  Menguruskan pelbagai tuntutan perjalanan rasmi.

§  Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

 5.2    Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 Jawatan            :           Penolong Pendaftar Gred N3/N41

Naik pangkat    :           Penolong Pendaftar Gred 44 (4.4.2008)

Tempoh           :           3 Jun 2002 hingga 9 Oktober 2008

Bahagian          :           Pejabat  Timbalan Naib Canselor (P&I)

           

Pengalaman di Pejabat TNC(P&I)

Bagi tujuan pembangunan dan pengembangkan kerjaya sebagai pentadbir, saya dipindahkan dari PSZ ke Pejabat TNC (P&PK) pada 3 Jun 2002.   Tanggungjawab ini merupakan satu cabaran dan peluang untuk  memberikan perkhidmatan terbaik kepada UTM. Berbekalkan pergetahuan dan pengalaman saya di PSZ serta dorongan dan bimbingan Ketua Pustakawan, Cik Rosna Mohd Taib pada masa itu, beliau banyak menyuntik semangat untuk menyahut cabaran perpindahan ini dengan hati yang terbuka dan positif ke arah peningkatan dan pembangunan kerjaya sebagai pentadbir UTM. Saya amat bersemangat dan beriltizam untuk memberikan khidmat yang terbaik dan berintegriti tinggi kepada UTM.  Sepanjang tempoh berkhidmat di Pejabat TNC, saya pernah berkhidmat/pegawai kepada tiga (3)TNC iaitu:

 •  Y. Bhg. Prof. Dato‘ Ir. Dr. Zaini bin Ujang, TNC (Penyelidikan & Inovasi), 7 Mac 2007- 31 Sept. 2008.
 •  Y. Bhg. Prof. Dr. Ismail bin Kailani, TNC (Pembangunan), mulai 7 Disember 2003 - 6 Mac 2007.
 •  Y. Bhg. Prof. Ir. Dr. Mohd. Azraai bin Kassim,TNC (Pembangunan & Perancangan Korporat), 2 Jun 2002 - 6 Disember 2003.

 Tugas dan Tanggungjawab Utama:

Menguruskan permohonan perjalanan rasmi ke luar negeri untuk kelulusan Naib Canselor atau  Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia/Perbendaharaan Malaysia.

Mengurus dan menyelaras permohonan mengadakan program latihan, seminar, persidangan, bengkel dan simposium peringkat dalaman, kebangsaan dan antarabangsa anjuran bahagian dan fakulti.
 
 
Menyelaras dan melaksana program, projek dan mesyuarat yang dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

Membantu Timbalan Naib Canselor dalam menjalankan tugas beliau di samping bertindak sebagai ‘interface’ antara jabatan dengan jabatan-jabatan lain di Universiti Teknologi Malaysia dan jabatan-jabatan luar Universiti Teknologi Malaysia.

 

Mengurus dan menyelaras permohonan penggunaan dan penyewaan ruang daripada Fakulti, Bahagian, Pelajar dan pihak luar UTM – Dewan Sultan Iskandar, Dewan Sultan Iskandar, Dataran Agora, Dewan Kuliah, Bangunan SUB dan Padang Palapes dan padang/gelanggang permainan.

Menyediakan kertas kerja untuk di bawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif dan Menyuarat Lembaga Pengarah Universiti mengikut keperluan. 

 

 

Curriculum Vitae (Mac 2013)

 

 

                                                      

 

BAHARUDIN BIN MASTARI

Bachelor in Business Administration, BBA(Hons.), UUM 

 

Baharudin bin Mastari dilahirkan di Parit Bangas, Sri Medan, Batu Pahat, Johor pada 21 Januari 1968.  Beliau telah berkhidmat di UTM selama lebih 17 tahun.  Sebaik sahaja melapor diri di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) sebagai Penolong Pendaftar (Gred N3) pada 8 Disember 1995, beliau ditempatkan di Perpustakaan  Sultanah Zanariah, UTM Johor Bahru, Johor.  Beliau merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Dengan Kepujian) dari Universiti Utara Malaysia (UUM) tahun 1995.  Beliau mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam bidang pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pentadbiran kewangan, pembangunan Universiti, pengurusan persekitaran, kesihatan & keselamatan pekerjaan (OSHE), inovasi dan transformasi pentadbiran dan organisasi, sistem automasi pejabat dan pengurusan laman web.

Pengalaman kerja  dan kerjaya

 

Beliau bertugas di Pejabat Naib Canselor sejak 10 Oktober 2008 hingga sekarang. Beliau dinaikkan pangkat ke jawatan Penolong Pendaftar Gred N44 pada 4 April 2008, Beliau dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Pendaftar (Gred 48) mulai 9 Ogos 2012. Sepanjang perkhidmatan di UTM, beliau pernah berkhidmat di beberapa jabatan iaitu di Perpustakaan Sultanah Zanariah bagi menguruskan segala aspek dalam Pengurusan Sumber Manusia (HRM) mulai 8 Disember 1995 hingga 1 Jun 2002. Bagi pembangunan kerjaya, beliau telah dipindahkan ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan & Perancangan Korporat)/Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) mulai 2 Jun 2002  hingga 9 Oktober 2008 sebagai Pegawai Khas kepada Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)/(Penyelidikan & Inovasi).


Beliau turut menyumbang kreativiti dan inovasi bagi meningkatan tadbir urus UTM, sistem penyampaian, automasi pejabat dan sistem kerja selaras dengan status UTM sebagai Universiti Penyelidikan berteraskan entrepreneurial (Entrepreneurial Research University).  Beliau menyokong pelbagai usaha dan alternatif pihak UTM untuk menjana pendapatan sendiri dan pengurangan perbelanjaan operasi melalui pelbagai usaha perbelanjaan secara berhemah dan berjimat cermat antaranya sumber manusia, bahan bakar, utiliti, kertas dan seumpamanya agar selari dengan  maltlamat UTM untuk menjadikan persekitaran kampusnya sebagai "Kampus Lestari".

    

Foto dari kiri ke kanan: Cycling Tours with Dato' Vice Chancellor, Program Gotong Royong membina wakaf, Night Visit with Vice Chancellor.

 

 

Pengiktirafan/Anugerah/Hadiah

Sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan kecemerlangan kerja, beliau telah dianugerahi oleh UTM dengan anugerah:

1.    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 2011

2.    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 2006

3.    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, 2003

 

 

Sumbangan pembaharuan kerja dan pembangunan sistem

 

Beliau menyumbang idea, kreativiti dan inovasi untuk memajukan tadbir urus UTM antaranya dengan membangunkan:

 

 (1)       Sistem Perjalanan ke Luar Negara Bagi Staf UTM pada tahun 2011.

 

             (i) Sistem Perjalanan Rasmi (Borang A)

            (ii) Sistem Perjalanan Persendirian (Borang C)

 

            Sistem ini boleh dicapai atas talian (online system) secara internet/intranet dengan kos sebanyak RM39,900.00;

 

(2)        Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (2008) merupakan inisiatif kepada penggunaan Sistem Pengurusan mesyuarat di UTM secara elektronik dibangunkan oleh pihak CICT;

 

(3)        Menyarankan inovasi iaitu penggunaan Sistem Pengurusan Mesyuarat bagi Sistem Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) serta dan menggunakan sistem mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa OSHE Pejabat Canseleri, Penyelarasan Pentadbiran Canseleri (2010) yang telah dibangunkan oleh CICT;

 

(4)        Menyarankan untuk membangun dan menambahbaik sistem surat dalaman secara manual kepada sistem surat UTM secara elektronik kini dalam peringkat kajian semula untuk disinambungkan dengan Sistem Fail dan Sistem Elektronik Management Sistem (EMS) dan pelaksanaan Sistem Surat Dalaman (e-SSD);  . Beliau turut menyumbang idea dan kreativiti untuk melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran UTM secara elektronik (e-admin).

 

(5)        Menggerakkan pelaksanaan Electronic Management System (EMS) di UTM khususnya di Pejabat Canseleri;

 

(6)        Beliau secara tidak langsung bertindak sebagai pengurus IT/System Administrator Pejabat Naib Canselor bagi melihat keperluan perkara-perkara yang berkaitan dengan ICT semasa dan pembangunan laman web.


         

Gambar:  Sistem Perjalanan Ke Luar Negara Bagi Staf UTM - Sistem Perjalanan Rasmi Dan Sistem Perjalanan Persendirian yang boleh dicapai atas talian (online system). https://hrfin.utm.my/oversea

 

Beliau berpendapat supaya UTM melaksanaan Pentadbiran Elektronik Universiti (e-admin) yang berupaya menggurangkan penggunaan kertas (paperless) sekurang-kurangnya mencapai 70 peratus menjelang tahun 2012, 80 peratus tahun 2013 dan mencapai sehingga 90 peratus menjelang 2015 dalam pelbagai urusan pentadbiran dan pengurusan akademik, pengurusan mahasiswa, pengurusan penyelidikan, pengajaran dan pembelajaraan, sistem perpustakaan, sistem pengurusan penyelidikan, pengurusan inovasi dan harta intelek, pengururusan sumber manusia, pengurusan kewangan, pengurusan perpustakaan, pengurusan latihan mengajar dan praktikal mahasiswa, pengurusan harta dan ruang, pengurusan dokumen, perkhidmatan perubatan dan  pengurusan mesyuarat serta lain-lain lagi.   Pelaksanaan e-admin secara holistik di UTM berupaya mengurangkan penggunaan kertas, staf dan menjimatakan kos perbelanjaan operasi (kertas) universiti selaras dengan hasrat UTM kini berstatus Entrepreneurial Research University dan Autonomy University.

 

 

Sumbangan pembangunan Sekolah Arab UTM

 

Pertambahan mahasiswa khususnya dari Timur Tengah di UTM menjadi faktor pendorong kepada penubuhan Sekolah Arab di UTM yang beroperasi tidak formal.  Tenaga pengajar daripada  kalangan mahasiswa Arab dan komuniti Arab di UTM. Pengetua Sekolah Arab UTM, Dr. Zaid Ahmad Shamsan telah menamatkan di peringkat PhD dan Postdoctorate di UTM dan telah kembali ke Yaman pada 20 April 2012.  Dr. Zaid merupakan pencetus idea untuk mewujudkan sekolah ini dan  amat perhatin kepada masa depan dan pendidikan kepada anak-anak Arab di UTM.  Pengetua Sekolah Arab sekarang ialah Mr Abdel Salam merupakan mahasiswa Pasca Ijazah di UTM. Sekolah Arab ini berupaya mengurangkan bebanan kepada mahasiswa Arab yang kurang mampu untuk menghantar anak-anak mereka di sekolah antarabangsa di sekitar Johor Bahru atau Singapura.  Pada awal tahun 2010, sebagai wakil pihak Universiti, beliau telah membuat inisiatif supaya penempatan Sekolah Arab buat sementara di ruang bawah Pusat Islam/ Masjid UTM.  Kertas kerja cadangan telah dimajukan untuk penempatan semula iaitu di Kolej Perdana UTM telah dimajukan keapa Pejabat Harta Bina.

 

 

Budaya Pemimpin "Turun Padang"

Pada pandangan beliau, seorang pemimpin tidak hanya menjalankan tugas  dalam persekitaran pejabat sendiri, mempengerusikan atau hadir dalam pelabagi mesyuarat dalam atau luar pejabat, menerima para tamu universiti, menghadiri pelbagai majlis anjuran universiti dan pihak luar UTM, tetapi seharusnya seorang pemimpin, pengurus, ketua, sesekali perlu  sesekali "turun padang" bagi meninjau, menyelidik, memantau serta mendapatkan maklumbalas dari staf serta bertanya permasalahan secara tidak formal seperti yang dilakukan oleh Naib Canselor sekarang antaranya ialah Program Lawatan Kampus Bersama Naib Canselor, Cycling Tours with Dato' Vice Chancellor Program, Night visit with Vice-Chancellor Program dan sebagainya.  Sebagai salah seorang pegawai UTM yang berkhidmat di Pejabat Naib Canselor.  Beliau terlibat secara langsung dalam menguruskan program turun padang bersama Naib Canselor, Program Lawatan Kampus Bersama Naib Canselor, Cycling Tours with Dato' Vice Chancellor Program, Night visit with Vice-Chancellor Program dan sebagainya.  Hasil daripada pemerhatian program  dan maklumbalas, memang tidak dapat dinafikan bahawa perancangan dan pengurusan kerja perlu ada peraturan dan tatacara kerja, bagaimanapun sepatutnya kita tidak terlalu menekankan kepada proses semata-mata tetapi melihat kepada keberkesanan dan outcome dari kerja yang dilakukan.Foto: Program Lawatan Kampus Bersama Naib Canselor - Makmal FKM.

 

Foto: Program Lawatan Kampus Bersama Naib Canselor.

 

 

Mengangkasa pentadbir UTM

Selain itu, beliau berpendapat, sebagai pentadbir yang berada dalam lingkungan Universiti Penyelidikan berteraskan keusahawanan, sudah pasti kita mempunyai daya fikir lebih futuristik dan berupaya berfikir di luar kotak  (Thinking out of the box) untuk memperkasa pentadbiran, penjimatan perbelanjaan serta usaha-usaha penjanaan pendapatan Universiti. Strategi untuk meningkatkan tadbir urus dan kecekapatan perkhidmatan dan pengurusan UTM boleh dilakukan antaranya ialah pengambilan staf yang mempunyai kelayakan yang lebih spesifik dan relevan agar menepati keperluan bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab di UTM.  Selain itu, pengoftimuman sumber tenaga manusia dengan menggunakan tenaga manusis yang kompeten dan terlatih serta dibantu dengan sistem ICT dan sistem maklumat pengurusan dan kewangan.  Universiti perlu menghargai staf yang berpengetahuan dan berpengalaman luas serta kompeten dalam mengurus universiti tanpa mengira dijabatan/fakulti mana mereka ditugaskan. Organisasi yang berjaya khususnya dalam pengurusan modal insan,  antaranya perlulah memiliki sistem penggantian yang sistematik serta dikomunikasikan kepada stafnya.  UTM telah memberi peluang dan ruang kepada staf  pengurusan dan profesional serta kumpulan sokongan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat diploma, sarjana muda, master  ke peringkat Doktor falsafah.  Bagaimana pun, pihak Universiti juga perlu memastikan kursus yang diambil semasa pengajian menepati keperluan masa hadapan UTM, di mana pentadbir (khususnya Pegawai Tadbir) perlu memiliki pelbagai kemahiran dan sebagai "niche" seseorang pentadbir antaranya pakar pengurusan sumber manusia, pengurusan akademik, perhubungan awam, pengurusan strategik, pengurusan risiko, pengurusan kualiti, pengurusan pemasaran, pengurusan kewangan, dan sebagainya. 

Dalam era IT masa kini, semua staf UTM perlu kompeten dalam pelbagai tugas operasi termasuklah kemahiran ICT iaitu  mahir menggunakan Sistem Maklumat Universiti, Sistem Pengkomputeran Pentadbiran (Administrative Computing System), Sistem Pengkomputeran Akademik (Academic Computing System) dan lain-lain aplikasi. Kemahiran menggunakan lebih satu bahasa selain Bahasa Melayu amat membantu dalam menjalankan tugas khususnya Bahasa Inggeris yang berupaya meningkatkan komunikasi peringkat antarabangsa. Pihak pentadbiran UTM perlu membangunkan sistem mentor-mentee di mana pentadbir senior yang berpengalaman dalam pelbagai pentadbiran dan pengurusan universiti perlu dilantik sebagai pembimbing/mentor kepada staf baru agar pentadbir atau staf baru cepat mempelajari ilmu  mengurus,  peka dan bijak mengurus perubahan serta bersifat warak. 

 

 


Malaysia akan mencapai tahap negara maju menjelang 2020, UTM telah bersedia dengan Pelan Global UTM 2012-2020 yang dinyatakan dalam Buku Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2012.  Maka,  sebagai staf universiti beliau amat yakin bahawa sistem tadbir urus dan sistem penyampaian dapat ditingkatkan ke tahap lebih efektif dan efisyen sekiranya sesebuah organisasi mempunyai modal insan yang kompeten serta dibantu dengan pelbagai sistem yang membantu mencepatkan kerja-kerja rutin dengan cepat, tepat dan kemas. Warga kerja UTM perlu mentranformasikan cara kerja lama yang dibuat secara manual beralih secara berperingkat kepada sistem elektronik adan ICT.  

 

 

Sumbangan pembangunan dan hartanah UTM

 

Dalam tempoh berkhidmat di UTM, beliau telah menyumbang kepada kelangsungan pembangunan UTM.  Beliau merupakan pegawai di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan dan Perancangan Korporat) pada masa itu (2002-2008) telah yang ditugaskan bagi menguruskan untuk mengekalkan status tanah yang menjadi tapak UTM Cawangan Kuala Lumpur seluas 19.268 hektar bagi pembangunan semula kampus UTM Cawangan Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Semarak kini di kenali sebagai UTM International Campus.  Setelah melalui pelbagai proses yang diperlukan oleh Pejabat Tanah dan Galian Persekutuan akhirnya pemilikan tanah berstatus Pesuruhjaya Tanah Persekutuan telah bertukar kepada pemilikan tanah dengan pajakan selama 99 tahun (1.1.2003 - 31.12.2101) atas nama UTM selesai (8.8.2008) dan pembangunan semula kampus tersebut kini rancak berjalan dan sebahagian bangunanan telah siap dibina. 

 

Selain itu, beliau ditugas untuk menguruskan bayaran premium Kurniaan Tanah Kerajaan PTD 1676 seluas 87.17 hektar dan PTD 1677 seluas 38.77 hektar di Bandar Penawar Mukim Tanjung Surat Kurniaan Kerajaan Negeri Johor untuk tujuan pembangunan kampus cawangan Universiti Teknologi Malaysia.  Beliau adalah pegawai UTM yang bertindak sebagai perantara bagi menguruskan permohonan UTM mendapatkan pengurangan bayaran premium tanah kurniaan Kerajaan Negeri Johor di PTD 1676 seluas 87.17 hektar dan PTD 1677 seluas 38.77 hektar, Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi.  Setelah melalui pelbagai proses dan sesi pertemuan dengan pihak KEJORA dan Pejabat Tanah dan Galian Johor, Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju meluluskan pengurangan premium dari RM13,625,883 KEPADA RM6,850,906.60 (19.11.2003). 

 

Beliau juga pernah mewakili UTM dan kumpulan staf UTM meninjau beberapa lokasi tanah kurnia yang dicadang oleh Kerajaan Negeri Perak di Daerah Kampar untuk pembangunan aktiviti pendidikan dan kampus cawangan UTM antaranya Ahli Task Force menyediakan "Project Brief" Tanah Kurniaan DYMM Baginda Tuanku  Canselor di Kampar Perak dan tinjauan tanah di sekitar Kampar (2003).

 

Beliau merupakan fasilitator Kursus Induksi Perkhidmatan di UTM mulai 2004 hingga kini mengikut keperluan semasa, Ahli Panel Penilaian Tahap Kecekapan Staf Sokongan UTM 2011, menyertai pelbagai jawatankuasa, task force  program  anjuran universiti.   Beliau pernah menyertai sukan antara jabatan UTM dalam sukan bola tampar  mewakili jabatan dalam sukan antara jabatan UTM.  Beliau sering berbasikal bersama warga UTM dalam kampus sebagai aktiviti riadah pada waktu kelapangan untuk melihat keindahan alam.Foto dari kiri ke kanan: semasa menjadi fasilitator Kursus Induksi 2011

 

Beliau mengajak dan menyarankan agar semua warga UTM memahami dan melaksanakan Pelan Global UTM 2012-2020 bersungguh-sungguh, tekun, integriti dan penuh ikhlas!  Marilah kita bersatu, bersinergi untuk memajukan UTM supaya tersohor di persada antarabangsa. 

 

Beliau telah mendirikan mahligai rumah tangga dengan pilihan hatinya Sumi binti Isman dan dikurniai Allah SWT dengan empat (4) orang cahaya mata iaitu tiga (3) perempuan dan seorang lelaki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baharudin Mastari

Pejabat Naib Canselor, UTM Johor Bahru.

brbaha@utm.my

Website: http://www.staff.utm.my/portalv3/portal/brbaha

 

29 Mac 2013 / 18 Jamadilawal1434

 

 

 

 

 

 

 

KANDUNGAN                                                                                              MUKA SURAT

 

 

 

1.    Maklumat peribadi                                                                                                             9

2.    Kelayakan akademik                                                                                             9

3.    Profile Kerjaya                                                                                                      9

4.    Jawatan/Jabatan bertugas                                                                                   10

5.    Pengalaman kerja dalam dan luar UTM                                                              11

6.   Keanggotaan Jawatankuasa Pentadbiran/Kerja di UTM                                     14

7.   Anugerah/Hadiah                                                                                                  15

8.   Kertas kerja Universiti                                                                                           15

9.   Kehadiran program latihan dan pembangunan diri                                              17

10. Projek Key Focus Area (KFA - Human Resource)                                             21

11. Aktiviti sampingan, tanggungjawab tambahan, kegiatan luar, dan lain-lain         21

      11.1  Majlis rasmi Universiti                                                                                  21

      11.2  Kelab/Persatuan                                                                                          22

      11.3  Penglibatan sukan                                                                                       22

      11.4  Khidmat masyarakat                                                                                   23

      11.5  Fasilitator                                                                                                      23

      11.6  Ahli Panel PTK/Task Force                                                                         23

      11.7 Jawatankuasa kerja Universiti                                                                      24

12. Kegiatan Penulisan/Penerbitan                                                                             24

13. Pembaharuan kerja/pembangunan sistem, dan sumbangan lain                        24

      13.1  Pembangunan sistem                                                                                  24

      13.2  Pembangunan/Hartanah UTM                                                                    27

      13.3  Usaha peningkatan kualiti kerja dan tadbir urus pejabat/universiti            28

      13.4  Sumbangan lain                                                                                           29

14. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)                                        29

15. Rujukan (Referees)                                                                                             30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0       MAKLUMAT PERIBADI

 

Nama               :           BAHARUDIN BIN MASTARI

Tarikh Lahir      :           21 Januari 1968

Tempat Lahir    :           Batu Pahat, Johor

No. K.P            :           680121-01-5797 (Lama: A0933268)

Umur                :           44 Tahun

Alamat Rumah:             No. 53, Jalan Perdana 2/2, Taman Sri Pulai Perdana, 81110 Kangkar Pulai, Johor Bahru, Johor Darul Takzim.

 

Alamat Pejabat :           Pejabat Naib Canselor, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor.

 

No. HP             :           +6019-7553383

No. Telefon     :           +607-5530366          No. Faks :           +607-5579376

Email                :           brbaha@utm.my   Laman web: http://brbaha.staff.utm.my/

Taraf Perkahwinan:      Berkahwin

 

Anak                :           4 (Batrisyia 14, Aida Kaisah 12, Sarah Aqilah 9, Ahmed Danish 7)

 

Hobi                 :           Membaca, menulis, mengumpul buku pengurusan, ilmu agama           dan menunggang basikal.

 

 

2.0       KELAYAKAN AKADEMIK           

 

§  Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (BBA(Hons.), Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah, 1991-1995.

§  Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, Sekolah Dato' Bentara Luar, Batu Pahat, Johor,  1986-1987.

§  Sijil Pelajaran Malaysia, Sekolah Dato' Bentara Luar, Batu Pahat, Johor, 1984-1985.

§  Sijil Rendah Pelajaran, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan, Batu Pahat, Johor, 1981-1983

§  Darjah 6, Sekolah Kebangsaan Seri Pasir, Seri Medan, Batu Pahat, Johor,  1975-1980.

 

 

3.0       PROFILE KERJAYA

 

§  Pentadbir UTM - bidang pengurusan sumber manusia, pentadbiran am, pentadbiran kewangan, pembangunan Universiti, pengurusan persekitaran, kesihatan & keselamatan pekerjaan (OSHE), inovasi dan transformasi pentadbiran dan organisasi, sistem automasi pejabat dan pengurusan laman web.

§  Inovasi dan pembangunan sistem kerja - Sistem Perjalanan ke luar Negara (rasmi dan peribadi), Sistem Pengurusan Mesyuarat, dan automasi pejabat.

§  Pakar rujuk - Berperanan sebagai rujukan mengenai polisi & prosedur pentadbiran, pengurusan UTM dan Kerjaaan.

§  Administrator sistem - Laman web dan facebook rasmi Naib Canselor, laman wen UTM (news hub), Sistem Cuti Pejabat Canseleri, laman web peribadi

§  Fasilitator - Kursus induksi perkhidmatan di UTM,  pengurusan dan pentadbiran pejabat.

§  Editor - Surat harian dan teks ucapan Naib Canselor/rakan sekerja/pejabat

§  Mentor - Kepada pegawai baru dan staf sokongan baru rakan sejawat.

§  Komentor - Sentiasa menjana idea yang bernas bagi meningkatkan tadbir urus universiti dan sistem penyampaian.

§  Motivator -  Staf pejabat,  rakan sekerja dan komuniti.

§  Sentiasa memberikan khidmat  berintergriti tinggi dan berakhlak mulia

 

 

4.0       JAWATAN/JABATAN BERTUGAS

 

      Jabatan                      :  Pejabat Naib Canselor

      Jawatan Hakiki             :  Penolong Pendaftar Gred N44

Tarikh Naik Pangkat     :  4 April 2008

Mulai bertugas di Pejabat Naib Canselor :  10 Oktober 2008 hingga sekarang

Jawatan sekarang        :  Memangku Timbalan Pendaftar Gred N48  (1.1.2011-                                            sekarang)

                  

Prof. Dato' Ir. Dr. Zaini bin Ujang

Naib Canselor UTM ke 5 - Era Inovasi UTM,

Tagline terkini (2012): "innovative.entrepreneurship.global"

 

Tugas dan Tanggungjawab

 

§  Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Timbalan Pendaftar Kanan Naib Canselor.

 

§  Sebagai pegawai liaison UTM dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi, Badan Berkanun dan Kerajaan Johor.

 

§  Menguruskan permohonan perjalanan rasmi ke luar Negara staf UTM dan mengeluarkan surat kelulusan bagi pihak Naib Canselor.

 

§  Menyelaras laman web Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/vice-chancellor.html dan UTM http://www.utm.my.

 

§  Sebagai website administrator bagi mengemaskini maklumat web Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/vice-chancellor.html Pejabat Naib Canselor dan UTM http://www.utm.my dari masa ke semasa.

 

§  Menyediakan dan menyelaras maklumat dan data bagi teks ucapan Naib Canselor mengikut keperluan.

 

§  Menyelaras data dan maklumat yang bagi keperluan semasa bagi Naib Canselor.

 

§  Menyelaras Pelaksanaan UTM Reading Station dengan pihak Perpustakaan Sultanah Zanariah.

 

§  Membantu Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor.

 

§  Mengurus dan menilai prestasi staf di bawah penyeliaan.

 

§  Membantu menyediakan maklumat untuk keperluan mesyuarat yang dihadiri oleh Naib Canselor.

 

 

5.0       PENGALAMAN KERJA DALAM DAN LUAR UTM

 

5.1       Pengalaman Perkhidmatan Di Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

 

Penempatan                             :  Perpustakaan Sultanah Zanariah (PSZ)

 Jawatan                                   :  Penolong Pendaftar Gred N3

Tarikh Berkhidmat di UTM       :  8 Disember 1995

Tarikh Lantikan Tetap              :  25.3.1998

      Tempoh                                   :  8 Disember 1995 - 1 Jun 2002

Bahagian                                  :  Pengurusan Sumber Manusia (PSM)

           

Pengalaman pertama berkhidmat di UTM

 

Melapor diri di UTM pada 6 Disember 1995, kemudian ditugaskan di PSZ untuk  menguruskan Pengurusan Sumber Manusia (PSM). Ini merupakan cabaran pertama bagi menguruskan PSM kerana PSZ memerlukan seorang Penolong Pendaftar untuk menguruskan semua perkara berkaitan dengan modal insan.  Berdasarakan pengetahuan semasa pengajian di universiti serta bimbingan rakan sekerja saya telah berjaya menguruskan Pengurusan Modal Insan di PSZ dengan cemerlang dan turut melibatkan diri pelbagai aktiviti anjuran PSZ.

 

Tugas dan Tanggungjawab Utama:

§  Menguruskan semua aspek berkaitan pengurusan modal insan.

§  Menguruskan semua aspek pembangunan modal insan (Latihan).

§  Menguruskan pelbagai tuntutan perjalanan rasmi.

§  Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

 

5.2    Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Jawatan            :           Penolong Pendaftar Gred N3/N41

Naik pangkat    :           Penolong Pendaftar Gred 44 (4.4.2008)

Tempoh           :           3 Jun 2002 hingga 9 Oktober 2008

Bahagian          :           Pejabat  Timbalan Naib Canselor (P&I)

           

Pengalaman di Pejabat TNC(P&I)

 

Bagi tujuan pembangunan dan pengembangkan kerjaya sebagai pentadbir, saya dipindahkan dari PSZ ke Pejabat TNC (P&PK) pada 3 Jun 2002.   Tanggungjawab ini merupakan satu cabaran dan peluang untuk  memberikan perkhidmatan terbaik kepada UTM. Berbekalkan pergetahuan dan pengalaman saya di PSZ serta dorongan dan bimbingan Ketua Pustakawan, Cik Rosna Mohd Taib pada masa itu, beliau banyak menyuntik semangat untuk menyahut cabaran perpindahan ini dengan hati yang terbuka dan positif ke arah peningkatan dan pembangunan kerjaya sebagai pentadbir UTM. Saya amat bersemangat dan beriltizam untuk memberikan khidmat yang terbaik dan berintegriti tinggi kepada UTM.  Sepanjang tempoh berkhidmat di Pejabat TNC, saya pernah berkhidmat/pegawai kepada tiga (3)TNC iaitu:

  

Y. Bhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Zaini bin Ujang, TNC (Penyelidikan & Inovasi)

mulai 7 Mac 2007- 31 Sept. 2008.

 

 Y. Bhg. Prof. Dr. Ismail bin Kailani, TNC (Pembangunan), mulai 7 Disember 2003 - 6 Mac 2007.

 

 Y. Bhg. Prof. Ir. Dr. Mohd. Azraai bin Kassim,TNC (Pembangunan & Perancangan Korporat), mulai Jun 2002 - 6 Disember 2003.

 

            Tugas dan Tanggungjawab Utama:

 

·         Menguruskan permohonan perjalanan rasmi ke luar negeri untuk kelulusan Naib Canselor atau  Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia/Perbendaharaan Malaysia.

 

·         Mengurus dan menyelaras permohonan mengadakan program latihan, seminar, persidangan, bengkel dan simposium peringkat dalaman, kebangsaan dan antarabangsa anjuran bahagian dan fakulti. 

 

·         Menyelaras dan melaksana program, projek dan mesyuarat yang dipertanggungjawabkan kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

 

·         Membantu memantau dan mengkoordinat segala aktiviti, program, kerja bagi jabatan-jabatan di bawah pengawasan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

 

·         Membantu Timbalan Naib Canselor dalam menjalankan tugas beliau di samping bertindak sebagai 'interface' antara jabatan dengan jabatan-jabatan lain di Universiti Teknologi Malaysia dan jabatan-jabatan luar Universiti Teknologi Malaysia.

 

 

 

 

·         Mengurus dan menyelaras permohonan penggunaan dan penyewaan ruang daripada Fakulti, Bahagian, Pelajar dan pihak luar UTM - Dewan Sultan Iskandar, Dewan Sultan Iskandar, Dataran Agora, Dewan Kuliah, Bangunan SUB dan Padang Palapes dan padang/gelanggang permainan.

 

·         Menyediakan kertas kerja untuk di bawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif dan Menyuarat Lembaga Pengarah Universiti mengikut keperluan. 

 

 

·         Setiausaha Jawatankuasa Teknikal Pelan Integriti Nasional (Tadbir Urus Terbaik, Peningkatan Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Pemantapan Pengurusan Sumber Manusia).

 

 

·         Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh TNC (P&I) dari semasa ke semasa.

 

 

 

 

 

5.3       Pengalaman Perkhidmatan Luar Universiti Teknologi Malaysia

 

Syarikat: Transform Tech (M) Sdn. Bhd., Yong Peng, Johor

Nama Jawatan: Assistant Supervisor

Tempoh Berkhidmat:  6 Jun - 10 Ogos 1995

 

Tugas dan Tanggungjawab Utama:

·         Menyelia staf Bahagian Operasi dalam produksi pembuatan transformer.

·         Mengurus dan mengawal bahan material syarikat (Assistant Company Material Control).

·         Penyelaras latihan kakitangan syarikat.

 

 

 

6.0       KEANGGOTAAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN / KERJA  UTM

 

            6.1       Jawatankuasa Peringkat Jabatan/Universiti.

 

·         Pengerusi, Mesyuarat Penyelarasan Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), Sept. 2005 - Okt. 2008

 

·         Setiausaha, Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan dan Pembangunan Universiti, 2002 - 2008

 

·         Setiausaha, Mesyuarat JK Harta dan Ruang Universiti, 2002 - Okt. 2008

 

·         Setiausaha, Jawatankuasa Induk  Majlis Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, 2004-2005

 

·         Setiausaha Induk, JK  Induk Sambutan Hari Keluarga UTM, 2006

 

·         Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Arked Universiti, 2002- Okt. 2008

 

·         Ahli Panel, Temuduga Pemilihan Arked Universiti, 2002- Okt. 2008

 

·         Ahli, Mesyuarat Penyelarasan Pentadbiran Pejabat Canseleri, 2002 - Okt. 2008

 

·         Ahli. Mesyuarat JK Pengurusan Ruang Perniagaan Universiti, 2004 - Okt. 2008

 

·         Ahli, Jawatankuasa Pemandu Rekreasi, 2002 - Okt. 2008

 

·         Ahli, Jawatankuasa Penjanaan Pendapatan Universiti, 2003-2004

 

·         Ahli, Jawatankuasa Penjimatan Universiti, 2003 -2004

 

·         Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Pengguna IT Universiti, 2004 - Okt. 2008

 

·         Turut Hadir, Mesyuarat Jawatankuasa Pembelian Kenderaan Universiti, 2002 - Okt. 2008

 

·         Setiausaha, Mesyuarat Jawatankuasa Persekitaran dan Keselamatan Pejabat Canseleri, 2009 - sekarang

 

·         Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Persekitaran dan Keselamatan Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, 2007- sekarang

 

 

 

7.0       HADIAH/ANUGERAH

 

§  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2011

§  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2006

§  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2003

 

 

8.0       KERTAS KERJA UNIVERSITI

            Menyediakan Kertas Kerja Untuk Kelulusan Dan Makluman Universiti

·         Kertas Kerja Laporan Kajian Cadangan Pembangunan Pusat Komersil KOOP oleh Koperasi UTM Berhad Dengan Kerjasama SHA'S Jaya (M) Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 Nov. 2002.

 

·         Kertas Kerja Cadangan Pembangunan Stesen Minyak di Tanah Hakmilik UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 Feb. 2003.

 

 

·         Kertas Kerja Permohonan Untuk Menggunakan Tabung Perundingan, Seminar, Akademik Dan Pembangunan Sumber Manusia Oleh Fakulti/Bahagian, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 24 Feb. 2004.

 

·         Kertas Kerja Pemasangan Ezeephone Di Kolej Perdana Oleh Telekom Malaysia Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 19 Mac. 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Pembayaran Tuntutan Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Diterima Lewat Atau Tidak Mendapat Pertimbangan Kelulusan Dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 19 April 2004.

 

·         Kertas Kerja Laporan Pandangan Panel Khas Cadangan Pemasangan Ezeephone Di Kolej Perdana Oleh Telekom Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Jun 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Membekalkan Telefon Bimbit Kepada Pemandu, Pejabat Harta Bina UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Jun 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Pembelian Kereta Terpakai Universiti Oleh Puan Rahani Abu Bakar, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 24 Nov. 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Menggunakan Peruntukan Tabung Seminar Fakulti Sains Bagi Menyediakan Jaket Eksekutif Kepada Staf Fakulti, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Okt. 2004.

 

·         Kertas Kerja Cadangan Pemakaian Pakaian Istiadat Bagi Pegawai-Pegawai Kanan Bagi Majlils Rasmi UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 2 Feb 2005.

 

·         Kertas Kerja Bengkel Perancangan Strategik UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 4 Feb 2005.

 

·         Kertas Kerja Bayaran Pajakan dan Premium Pemilikan Tanah Kerajaan Negeri dan Persekutuan Serta Pertukaran Hakmilik Hartanah Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Nov. 2005.

 

·         Kertas Kerja untuk makluman Hartanah dan Aset Hakmilik Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Nov. 2005.

 

·         Kertas Memorandum Kepada Menteri Pengajian Tinggi Cadangan Tambahan Enrolmen Pelajar Program Diploma Universiti Teknologi Malaysia, Urusetia, 2005.

 

·         Kertas Kerja Pajakan Tanah Milik Persekutuan Geran No. 49755, Lot 5482, Mukim Setapak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kepada Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 21 Mac 2006.

 

·         Kertas Kerja Penganjuran Sambutan Hari Keluarga UTM Tahun 2006, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 28 Mac 2006.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Menggunakan Peruntukan Tabung Universiti Atau Vot Bahagian/Fakulti Bagi Menyediakan Pakaian Korporat/Batik (Canseleri, Bendahari, Institut Ibnu Sina), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Sept. 2006.

 

·         Kertas Kerja Cadangan Reka Bentuk Dan Penyeragaman Kad Nama Selaras Dengan Penjenamaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 26 Mac  2007.

 

·         Kertas Kerja Laporan Kajian Semula  Pengurusan Makmal di UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 1 Jun 2007

 

·         Kertas Kerja Cadangan Penyeragaman Dan Reka Bentuk Slaid Persembahan (Slide Presentation) Staf Bagi Menonjolkan Imej Korporat Dan Identiti Universiti Selaras Dengan Penjenamaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 27 Jun 2007.

 

·         Kertas Kerja Makluman Mengenai Penilaian Tanah Kurniaan Kerajaan Negeri Johor Di PTD 1676 Seluas 87.17 Hektar (215.309 Ekar) Dan PTD 1677 Seluas 38.77 Hektar (95.761 Ekar), Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi, Johor, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 3 Oktober 2007.

 

·         Kertas kerja Cadangan Untuk Melantik Perunding Perhubungan Awam Bagi Menjalankan Publisiti Bagi Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 November 2007.

 

·         Kertas kerja Permohonan Cadangan Menanam Semula, Memajak Dan Menguruskan Ladang Kelapa Sawit Hakmilik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) oleh Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 17 Disember 2007.

 

·         Kertas kerja Permohonan Sebidang Tanah Untuk Tujuan Aktiviti-Aktiviti Berkaitan Dengan Penyelidikan Dan Pembangunan Sumber Manusia di Negeri Perak.  (UTM Kampus Cawangan Perak), 2003

 

·         Kertas kerja Permohonan Peruntukan Kewangan Untuk Membeli Empat (4) Ekor Kuda Pusat Ekuin UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 11 Januari 2008.

 

·         Kertas kerja Permohonan Penyerapan  Empat (4) Orang Staf Pusat Ekuin UTM ke Jawatan Kontrak di Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 22 Januari 2008.

 

·         Kertas kerja Pelan Tindakan Kewangan dan Perbelanjaan Berhemat Universiti Teknologi Malaysia 2008, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 14 Julai 2008. (*Penyediaan kertas bersama Puan Rohayah Abdul Jalil, Penolong Bendahari,UTM Skudai)

 

·         Kertas Kerja Tabung Endowmen Merdeka, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti, 2009.

 

·         Kertas Kerja untuk Kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) kenaikan pangkat secara lantikan kepada Cik Kasmah Binti Ishak Pembantu Tabdir Kesetiausahaan Gred N22 ke Pembantu Tadbir Gred N32  di  Universiti Teknologi Malaysia, April 2010.

 

·         Kertas Kerja untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Harta dan Ruang Universiti, Cadangan penempatan semula Sekolah Arab UTM Johor Bahru dari aras bawah Masjid Sultan Ismail Ke Ruang U4B-B01 Kolej Perdana, April 2012.

 

 

9.0       KEHADIRAN PROGRAM LATIHAN (PERSIDANGAN, BENGKEL, KURSUS, SEMINAR DAN LAIN-LAIN)

 

2012

·         Program Budaya Al Quran dan Tafsir, setiap pagi Jumaat 8.00-9.00 pagi, Pejabat Naib Canselor. sepanjang tahun.

·         Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, Januari - sekarang.

·         LPU Retreat, The Thistle Hotel, Port Dickson Negeri Sembilan, 24-25 Nov. 2012.

·         Bengkel Perancangan Strategik  Universiti 2012, The Royal Bintang Seremban, 28-30 Sept. 2012

·         Leadership Discourse Siri 2/2012, HBS Case Study: Merck: Managing Vioxx, Fasilitator oleh Naib Canselor, Dewan Bankuet, 12 April 2012.

·         .

·         Bengkel Manual Prodesur Kerja dan Fail Meja Pejabat Canseleri, Bilik Seminar 1, Pusat Latihan UTM, 23-24 Februari 2012.

·         Bengkel Transformasi Minda Pejabat Canseleri, Hang Tuah Heritage Hotel, Melaka, 16-18 Februari 2012.

·         Retreat Transformasi Minda - High Impact Leadership, Lotus Desa Ru Beach Resort, Kota Tinggi,  10-12 Febr. 2012.

 

1995-2011

·         Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, Januari - Disember 2011.

·         Leadership Discourse Siri 3/2011 - Blue Ocean Strategy oleh Naib Canselor, Dewan Banquet, UTM Johor Bahru,  21 Oktober 2011.

·         Program Syarahan Perdana "The Healing Power of the Muraculos Quran" oleh Syakh Ahmaed Tijani Ben Omar", Dewan Senat, 13 Julai 2011.

·         Petugas Kembara Mahkota Johor 2011, 18-19 Jun 2011

·         Leadership Discourse Siri 1/2011 - Keynote oleh Naib Canselor, dewan Banquet, UTM Johor Bahru,  23 Mei 2011.

·         Bengkel Semakan Silibus dan Peraturan Kursus Induksi Perkhidmatan UTM, Mahkota Hotel, 1-3 April 2011

·         Kursus English Communication Training (Conducting & Participating in Meeting), Bilik seminar 1, Pusat Latihan UTM, 23-25 Februari 2011

·         Pra Bengkel Semakan Silibus dan Peraturan Kursus Induksi Perkhidmatan UTM, Dewan Utama Pusat Latihan UTM, 19 Januari 2011.

·         Bengkel Pembangunan Sumber Manusia UTM, Hyatt Hotel Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 19-21 Jan. 1995

·         Bengkel Pengurusan Sumber Manusia UTM Bagi Penolong Pendaftar dan Pembantu Tadbir, Pusat Komputer UTM Skudai., Anjuran Pejabat Pendaftar, UTM Skudai, 13-14 Febr. 1996.

·         Kursus Asas Pengurusan, Starhill Golf & Country Resort Senai, Anjuran Unit HRD UTM, 13-15 Mac 1996.

·         Kursus Pengurusan Cemerlang, Bertempat Di Bilik Seminar, PSZ, Anjuran PSZ, 23 April 1997.

·         Seminar Pengkomputeran, Menara Mesiniaga, Petaling Jaya, Anjuran Mesiniaga, 16 Jun 1997.

·         Kursus Fasilitator Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja Hotel Sofitel Senai, Johor,  Anjuran Unit HRD UTM, 25-27 Julai 1997.

·         Kursus Pengurusan Sumber Manusia, Hotel Sofitel, Anjuran Unit HRD UTM, 16-18 Sept. 1997.

·         Bengkel Pengurusan Kualiti Menyeluruh, Bilik Gerakan UTM, anjuran Unit HRD UTM, 22-24 Dis 1997.

·         Kursus Menyelesaikan Masalah & Membuat Keputusan, Bilik Taklimat Korporat FKA UTM Skudai, Anjuran Unit HRD UTM, 22-24 Dis. 1997

·         Persidangan Perpustakaan PSZ: Harapan Pengiktirafan ISO 9002, Bertempat Di Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ, 11-12 Nov. 1998.

·         Kursus Bahasa Inggeris "Report Writing", Bilik Taklimat Korporat FKA, Anjuran HRD UTM, 13-14 Okt. 1998.

·         Kursus Induksi Umum dan Khusus, Dewan Kuliah FKM, Anjuran Unit HRD UTM, 20 Sept. - 5 Nov. 1998.

·         Bengkel Kumpulan Proses PSZ, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,       8 Okt. 1998.

·         Bengkel Pengurusan Harta UTM, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,    10  Okt.1999.

·         Kursus Pengurusan Kualiti/Pengurusan Akademik, Dewan Al Ghazali, Anjuran Unit HRD UTM, 10-11 Ogos 1999.

·         Kursus Training Needs Analysis, Dewan Sri Kempas, Kolej Tuanku Canselor UTM, Anjuran Unit HRD UTM, 29 Julai 1999

·         Kursus Program English Grammar in Use, BIlik Mesyuarat Rumah Alumni, Anjuran Unit HRD UTM, 11-12 Mei 2000.

·         Persidangan Pustakawan PSZ 2000, Bilik Seminar PSZ, Anjuran  PSZ, 23-24 Nov. 2000.

·         Kursus Kawalan Buku Vot, Dewan Kuliah, Bangunan N24, UTM Skudai, 7-8 Nov. 2000.

·         Seminar Pengurusan dan Pentadbiran IPT 2000, Century Mahkota Hotel Melaka, Anjuran UPM, 4-6 Ogos 2000.

·         Creative Problem Solving and Innovative Thinking Workshop, BIlik Seminar PSZ, Anjuran PSZ, 25-27 Julai 2000.

·         Kursus Pengurusan E-Universiti, Hotel Vistana Kuala Lumpur, Anjuran Unit  HRD Pejabat Pendaftar, 6-8 Ogos 2001.

·         Kursus Team Building dan Peta Minda, D'Ark Janda Baik, Bentong Pahang, Anjuran PSZ, 14-16 Mei 2001.

·         Kursus Kesedaran Kualiti, Anjuran Unit HRD UTM, 21-22 Feb. 2001.

·         Seminar Financial Management, Bertempat Di Pulai Spring, Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 18 Dis. 2002.

·         Bengkel Penyediaan Blueprint Pelan Induk Sumber Manusia, Hotel Equatorial Melaka, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 10-20 Okt. 2002.

·         Bengkel Pengurusan Fakulti, Riviera Bay Resort Melaka, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 15-18 Ogos 2002.

·         Bengkel Ujian Personaliti dan Ujian Minat Kerjaya, Desaru Beach Resort, Kota Tinggi, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 23-25 Jun 2002.

·         Bengkel Perakam Waktu, Pusat Latihan Pusat Komputer UTM, Anjuran Unit HRD, Pejabat Pendaftar, 11 April 2002.

·         Bengkel Analisis Keperluan Latihan dan Standard Kompetensi PP/TP/Pendaftar, Hotel Sri Malaysia, Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 1-2 Mac 2002.

·         Kursus Audit Dalam MS ISO 9002, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,   UTM, 4-5 Febr. 200.2

·         Bengkel Sistem Maklumat Latihan & Pembangunan Staf, Bilik Latihan Komputer, Pusat Komputer UTM, Anjuran Unit HRD UTM, 31 Jan. 2002.

·         Bengkel Blueprint Pemasaran UTM, Desaru Golden Beach Desaru Kota Tinggi, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 26 Feb -1 Mac 2003.

·         Kursus Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Century Mahkota Hotel Melaka, Anjuran Unit HRD& Unit OSH UTM, 13-15 Jun 2003.

·         Konvensyen Pentadbir UTM 2003, Hotel Mutiara Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 26-28 Jun 2003.   

·         Bengkel Sistem Saluran Aduan & Cadangan Dalaman UTM, Makmal  2, CICT UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sistem, Pejabat Pendaftar, 5 Sept. 2004.

·         Taklimat Pengurusan Kewangan (Cabaran dan Harapan) oleh Bendahari UTM, Pejabat Bendahari, UTM, 7 Sept. 2004

·         Bengkel Cadangan Mewujudkan Struktur Organisasi Universiti, Rumah Alumni, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sistem, Pejabat Pendaftar UTM, 8-9 Dis. 2004

·         Seminar Keutuhan Pengurusan Universiti, Marriot Hotel Putrajaya, Anjuran UKM dan JALUMA, 16-18 Februari 2005.

·         Kursus Amalam 5S, Bilik Seminar Alumni UTM, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 20-21 April 2006.

·         Kursus High Impact Leadership & Management, Kayangan Suit Pulai Spring, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 14-15 Nov. 2006.

·         Kursus Pengurusan Kewangan Universiti, Dewan Indera Kayangan Pulai Spring, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 27-28 Febr. 2007.

·         Kursus Bagaimana Membina Petunjuk Prestasi Utama, Dewan Indera Putra, Pulai Springs Resort, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 3-4 Mac 2007.

·         Kursus Penyambut Tetamu Untuk Petugas Majlis Rasmi Universiti, Dewan Senat UTM, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 2 Ogos 2007.

·         Bengkel Pengurusan Data Universiti, Kayangan Suites Pulai Spring Resort, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 4-5 Febr. 2008.

·         Kursus Team Building dan Motivasi Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I), Kem El-Azzhar, Morib, Selangor, Anjuran Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I), UTM, 29 Febr.- 2 Mac 2008.

·         Program Pembangunan Insan: Tanggungjawab dan Peranan Intelektual Muslim oleh Dr. Muhammad 'Uthman El-Muhammady, ISTAC Sewan Senat, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 27 Mac 2008.

·         Program Pembangunan Insan: Cabaran Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Etika Keilmuan oleh Sheikh Hj. Muhammad Fuad Kamaludin Al-Maliki, Penasihat Yayasan SOFA Negeri Sembilan Bertempat di Dewan Senat, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 19 Jun 2008.

·         Bengkel Perancangan Strategik UTM, Melaka, Oktober 2008.

·         Kursus the Seven Habits of Highly Effective People, Persada Johor, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, Mac 2009

·         Kursus Rebranding UTM Ke arah Universiti Bertaraf Dunia, Persada Johor, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, Mei 2009

·         Kursus Kecemerlangan Dalam Pembinaan Pasukan Kerja, Excel Training Resorts, Kampung Kapal, Ulu Beranang, Lenggeng, Negeri Sembilan, Anjuran Pejabat Naib Canselor UTM, 10-12 Julai 2009.

·         Kursus Total Quality Organisation (TQO), Sofitel Hotel Senai,  Johor, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 11-12 September 2009.

·         Bengkel Transformasi Pentadbir UTM, Hotel Renaissance   Melaka, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 9-10 Oktober 2009.

·         Pra Bengkel Transformasi Pentadbir UTM, M-Suites Hotel Johor Bahru, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 1 Oktober 2009.

·         Seminar Sehari Ke Arah Sihat Lestari Dewan Senat dan Foyer Pentadbiran UTM, Anjuran Pusat Kesihatan Mahasiswa UTM, 3 November 2009.

·         Bengkel Pengurusan Jenazah & Harta Dalam Islam Bertempat di Dewan Al-Ghazali, Pusat Islam UTM Skudai, Anjuran Pusat Islam UTM, 25 Januari 2010

·         Kursus Tatacara Majlis Istiadat DiRaja Johor, Anjuran HCD UTM, Pusat Latihan Staf UTM, UTM Johor Bahru, 22 April 2010.

·         Bengkel Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan Bangunan Pentadbiran, Anjuran HCD UTM,  Dewan Bankuet, UTM Johor Bahru, 4 Mei 2010.

·         Seminar Satu Malaysia Oleh Datuk Sabudin Hasan, Dewan Senat, UTM Johor Bahru, Anjuran HCD UTM, 14 Mei 2010

·         Seminar Universiti: Model Ekonomi Baru Oleh Prof Datuk Dr. Noor Azlan Mohd Ghazali, Anjuran HCD, Dewan Senat, UTM Johor Bahru, 18 Mei 2010

·         Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, mulai November 2008 - Disember 2011.

 

 

10.0    TASK FORCE/PROJEK UTM

           

10.1     Ahli Projek kfa Human Resource bertajuk "Penggunaan Staf Pengurusan Teknikal (FSKSM, FGHT, FAB, FPPSM, FTI , Akademi Bahasa, SPS), 2011.

 

10.2     Auditor Audit Perjawatan Bagi PTJ UTM, 21 Julai 2012 -

 

 

 

11.0    AKTIVITI SAMPINGAN, TANGGUNGJAWAB TAMBAHAN, KEGIATAN LUAR, PERKHIDMATAN MASYARAKAT DAN KHIDMAT NASIHAT

 

11.1     Majlis Rasmi Universiti

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1996

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1997

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1998

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1999

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2000

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2001

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2002

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Penyambu Tetamu, 2003

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pegawai Pengiring Tetamu Universiti, 2004

·         Urusetia Induk Majlis Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, Jun  2004-2005

·         AJK Kecil Sambutan, Johor Endurance Ride 2005

·         AJK Kecil  Majlis  Konvo UTM, Penyambu Tetamu, 2005

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pegawai Pengiring Tetamu VIP & Pembekal Album, 25 Mac & 2-4 Sept. 2006

·         AJK Kecil Pengurusan Para Lulusan Majlis Penyampaian Ijazah/Diploma UTM Bagi Graduan Program Kerjasama, 25 Nov. 2006

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM 38, Pegawai Pengiring Tetamu VIP & Pembekal Album,  24-26 Mac 2007

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM Ke 40, AJK Sambutan - Pegawai Pengiring Tetamu UTM,  22-24 Mac 2008

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 42 & 43 2009

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 44 pada 27-28 Mac 2010.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 45, Ogos 2010.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 46, Mac 2011.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 47, 24-26 September 2011.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 48, 7-8 Mei 2012.

 

11.2     Kelab/Persatuan

·         Pengerusi, Kelab Berlian,  Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 2004, 2005 - 2007

·         Yang Dipertua, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah, 1997-1998

·         Timbalan Yang Dipertua, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah,    1999-2000

·         Bendahari, Kelab Keluarga, Perpustakaan Sultanah Zanariah,1996 

·         Ahli, Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas PERTISAS), UTM, 1996 -sekarang

·         Ahli Badan Kebajikan Staf (BAKES), UTM 2000 - sekarang

·         Ahli, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah, 2001-2002

·         Ahli, Kelab Berlian, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), 2002-2008

·         Ahli, Kelab Kesturi, Pejabat Naib Canselor 2008 - sekarang

·         Pengerusi Kelab Pejabat Naib Canselor 2011 - sekarang

 

11.3     Penglibatan Aktiviti Sukan              

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 1998

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 2000

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 2001

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Permainan Catur, Canseleri, 2007

·         Catur terbuka UTM Sempena Ulang Tahun Kemerdekaan Ke 50, UTM 2007

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Permainan Catur, Canseleri, 2012

        

11.4     Khidmat Masyarakat             

·         Ahli Majlis Tertinggi (Bendahari), Kawasan Rukun Tetangga, Zone 2, Taman Seri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. April 2012 - sekarang

·         Menyertai Program Mahasiswa di Luar Kampus (Khidmat Masyarakat) di Paya Rumput, Masjid Tanah, Melaka, 2008

·         Menyertai Program Mahasiswa di Luar Kampus (Khidmat Masyarakat) di Pasir Gudang, Johor, 2008

·         Ahli Jawatankuasa, Program Anak Angkat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 24 Jun 2001

·         Menyertai Program Khidmat Masyarakat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 4-6 September 2000

·         Menyertai Program Khidmat Masyarakat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 3-4 Julai 1998

        

11.5     Fasilitator

 

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 2/2012, 26 Nov. hingga 9 Dis. 2012.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 1/2011, 20 Jun hingga 7 Julai 2011.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 2/2010, 14 hingga 31 Disember 2010

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 1/2010, 18 Mei hingga 4 Jun 2010.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 22 Mei hingga 5 Jun 2008.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 27 Nov. hingga 13 Dis. 2007.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Sokongan, 28 Mei hingga 13 Jun 2007.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 28 Nov. hingga 14 Dis. 2006

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 9 hingga 26 Mei 2006

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Sokongan, 24 Mei hingga 9 Jun 2005.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 2004.

 

11.6     Ahli Panel PTK /Task Force

·         Ahli Panel Kompetensi Generik Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Staf Bukan Akademik Gred 17 hingga 40, Mei 2010

·         Ahli Task Force Menyediakan "Project Brief" Tanah Kurniaan DYMM Baginda Tuanku  Canselor di Kampar Perak, 2003

 

 

            11.7     Jawatankuasa Kerja Universiti

 

·         Setiausaha, Jawatankuasa Persekitaran, Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan Pejabat Canseleri (2009 - sekarang)Ahli Jawtankuasa Pembuka Sebutharga, Jawtankuasa Penilian Teknikal, Jawatankuasa Penilaian Sebutharga da Jawatan Sebutharga, Pejabat Canseleri (2009 - sekarang)

·         Ahli, Jawatankuasa Persekitaran, Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan Bangunan Canseleri (2008 - sekarang)

·         Ahli Tetap, Jawatankuasa Induk Kampus Ekopelancongan UTM, 10 April 2012.

 

12.0    KEGIATAN PENULISAN/PENERBITAN

 

·         Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buku Komemoratif berjudul "Seabad Meniti Cabaran Menjana Peradaban Terbilang" Sempena Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, 2004.

·         Panduan Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE), Pejabat Canseleri, November 2011.

·         Menyumbang idea dalam penyediaan Buku Perutusan Tahun Baru Naib Canselor (2009, 2010, 2011, 2012).

 

13.0    PEMBAHARUAN KERJA/PEMBANGUNAN SISTEM /INOVASI DAN SUMBANGAN LAIN (1995 - SEKARANG)

 

13.1     Pembangunan Sistem

 

 13.1.1 Pembangunan Sistem Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara:

             

i.      Sistem Permohonan Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara (Borang A)

ii.     Sistem Permohonan Perjalanan Persendirian ke Luar Negara (Borang C)

 

·         Projek Coordinator: Baharudin Mastari

·         Kos: RM39,500.00

·         Dibangunkan oleh CICT - Ketua Projek Encik Helmee Yaacob

·         Rujukan URL https://hrfin.utm.my/smu/ lain-lain modul-perjalanan luar negara

·         Sistem siap Oktober 2011, Dilaksanakan: Oktober 2011.

 

13.1.2  Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 

            Ini merupakan inisiatif dan  inovasi kerja semasa  Y. Bhg. Dato' Prof. Ir. Dr. Zaini Ujang menjadi TNC(P&I) pada 7 Mac 2007 30 hingga September 2008 yang menyarankan supaya satu Sistem Pengurusan Mesyuarat dibangunkan bagi mengurangkan penggunaan kertas dan memudahkan capaian maklumat secara on-line oleh semua ahli mesyuarat.  Hasil perbincangan dan kerjasama Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTM, Sistem

 

            Pengurusan Mesyuarat telah berjaya dibangunkan dan telah digunakan dalam mesyuarat Pejabat TNC(P&I) pada 22 Julai 2008 iaitu:

 

ii.    Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan & Pembangunan Universiti

iii.   Mesyuarat Harta dan Ruang Universiti.

 

                        Sistem ini boleh dicapai melalui URL http://mesyuarat.utm.my/pejtncpi/  

  

 

            Sistem ini telah dinaiktarafkan setelah berbincang dengan pihak CICT selaras dengan keperluan mesyuarat. 

 

13.1.3  Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Naib Canselor (2009)

 

            Menyarankan penggunaan sistem mesyuarat dalam:

 

i.      Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU)

ii.     Mesyuarat Jawatankuasa OSHE Pejabat Canseleri

iii.    Mesyuarat  Penyelarasan Pentadbiran Canseleri

 

URL http://mesyuarat.utm.my/canselori/.

 

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Mesyuarat Secara Menyeluruh di UTM

Sistem pengurusan mesyuarat yang telah dibangunkan ini telah digunakan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (JPU), Mesyuarat Kumpulan Pengurusan Universiti (UMG).

 

Sistem mesyuarat ini perlu digunakan di seluruh UTM berdasarkan kelebihan-kelebihan berikut:

 

i.              Sistem ini sudah terbukti membantu pengurusan mesyuarat dalam universiti.

ii.             Sistem ini boleh diakses menggunakan intranet UTM (http: utmonline.utm.my) oleh hanya ahli mesyuarat dan urusetia menggunakan kata laluan (password) yang diberikan. 

iii.            Keselamatan maklumat terjamin kerana sistem ini mempunyai tahap keselamatan maklumat yang baik yang dikawalselia oleh staf/Pegawai Sistem Maklumat yang berintegriti tinggi.

iv.            Menjimatkan masa keperluan bahan semasa mesyuarat dari segi penyediaan kertas kerja, minit mesyuarat dan laporan perkara berbangkit.

v.             Mengurangkan penggunaan staf kerana bahan-bahan hanya perlu dimuat naik (upload) dan boleh dimuat turun (download) dengan mudah oleh ahli mesyuarat.

vi.            Menjimatkan kos operasi dengan pengurangan kertas/paperless menyumbang inisiatif pelestarian UTM.

 

Cabaran Penggunaan Sistem Pengurusan Mesyuarat:

i.              Sistem rangkaian ICT dan infrastruktur ICT UTM perlu dimantapkan  diselenggarakan dengan baik agar tiada gangguan semasa menggunakan sistem ini.

ii.             Keselamatan maklumat dan data yang disimpan dalam sistem ini adalah tertakluk kepada dokumen terperingkat dan tidak terperingkat Universiti di mana taraf kerahsiaan diberi keutamaan agar maklumat yang terkandung dalam sistem mesyuarat tidak terlepas dari pihak lain yang tiada kepentingan. Hanya pengguna yang diberi kata laluan (password) sahaja boleh mengakses sistem ini.

 

 

13.1.4  Sistem Komunikasi Pegawai Kanan UTM melalui Blackberry Mobile Internet, Email and Blackberry Messenger

 

Komunikasi tanpa sempadan... Merealisasikan Sistem Komunikasi Pegawai Kanan UTM melalui Blackberry Mobile Internet.

                                                         

Semasa Y. Bhg. Prof. Dato' Ir. Dr. Zaini bin Ujang menjadi Timbalan Naib Canselor (P&I) (awal tahun 2008), beliau telah mencadangkan kepada saya membeli seunit Blackberry Bold sebagai percubaan selama 6 bulan menggunakan perkhidmatan Celcom (M).  Inisiatif ini adalah untuk meningkatkan komunikasi di antara Pegawai Kanan UTM melalui mobile internet. Pada Disember 2008, pelaksanaannya adalah untuk Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan hinggalah Dekan fakulti dan Dekan Research Alliance (RA) telah menggunakan Blackberry device.  

 

 

13.1.5  Sebagai Sistem Administrator (SA) Laman Web Pejabat Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/ dan http://www.cheme.utm.my/staff/zaini/

 

 

(i)    Menyelaras laman web Naib Canselor, Facebook Naib Canselor dan Laman web UTM (www.utm.my) dengan Unit Pembangunan Laman Web Pejabat Hal Ehwal Korporat.

 

(ii)  Memuatnaik (upload) di Laman Web Naib Canselor

 

·         Teks ucapan Naib Canselor.

·         Rencana Minda Lestari setiap Jumaat di akhbar Berita Harian.

·         Sebahagian berita akhbar mengenai UTM.

·         Pemberitahuan keputusan permohonan perjalanan ke luar negara di laman web Naib Canselor di UTL: http://www.utm.my/vicechancellor - pilih staff /guideline for UTM staff.

 

(iii)  Software laman web

 

·         menggunakan software "word press" (terkini, 2010)

·         menggunakan software "joomla" (2008-2010).

·         menggunakan software "mambo"(peringkat awal)

 

(vi)  System Administrator

 

·         Sistem Cuti Pejabat Canseleri

·         Sistem permohonan perjalanan ke luar negara.

·         Sistem Mesyuarat Pejabat Naib Canselor

 

 

13.2     Sumbangan Kepada Pembangunan/Hartanah UTM

 

Pengurusan Hartanah UTM (2005 -2008)

 

(i)      Menguruskan Permohonan Mengekalkan Tapak UTM City Campus Jalan Semarak Kuala Lumpur Sebagai Kampus Tetap (Cawangan)

           

            Pengawai perantara bagi menyediakan justifikasi dan menguruskan permohonan UTM untuk memperolehi status pajakan (lease) tanah UTM City Campus yang diduduki sekarang selama 99 tahun di atas nama 'UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA' seluas 19.268 Hektar (47E-2R-25P)". Sebelum ini tanah berkenaan adalah hak milik "PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN".            Status:  Selesai

 

(ii)  Menguruskan Bayaran Premium Kurniaan Tanah Kerajaan PTD 1676 Seluas 87.17 Hektar Dan PTD 1677 Seluas 38.77 Hektar Di Bandar Penawar Mukim Tanjung Surat Untuk Tujuan Pembangunan Kampus Cawangan Universiti Teknologi Malaysia
 

            Pegawai perantara bagi menguruskan permohonan UTM mendapatkan pengurangan bayaran premium tanah kurniaan Kerajaan Negeri Johor di PTD 1676 seluas 87.17 hektar dan PTD 1677 seluas 38.77 hektar, Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi. Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju meluluskan pengurangan premium dari RM13,625,883 KEPADA RM6,850,906.60.   Status: Selesai

 

 

13.3     Usaha-Usaha Peningkatan Kualiti Kerja dan Tadbir Urus Pentadbiran Pejabat/Universiti

           

13.3.1  Pemusatan penghantaran permohonan ke lawatan rasmi (menghadiri persidangan, seminar dan lawatan dll) ke luar negara ke Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia   

 

                                      i.        Mewujudkan urusetia bagi permohonan ke lawatan rasmi  ke luar negara ke Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) pada Disember 2003. 

                                     ii.        Pemusatan penghantaran adalah bagi membaiki proses permohonan rasmi ke luar negara yang tidak mengikut prosedur perjalanan ke luar negara oleh Perbendaharaan Malaysia.  

                                    iii.        Pemusatan ini telah berjaya membaiki sistem kerja terdahulu seterusnya memberi impak yang baik kepada pengurusan dan pentadbiran Universiti.    

 

            13.3.2  Menyediaan Fail Meja Pejabat Timbalan Canselor (Penyelidikan &                     Inovasi (2003)

 

Penyediakan Fail Meja setiap staf Pejabat Timbalan Canselor (Penyelidikan dan Inovasi dan unit-unit dalam Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) seperti Unit Hal Ehwal Korporat, Unit Persekitaran, Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH), Unit Hal Ehwal Undang-Undang. Staf telah berjaya menyediakan fail meja masing-masing dan dikemas kini dari semasa ke semasa.

           

 

13.3.3  Mewujudkan Mesyuarat Penyelarasan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Tarikh diwujudkan        :  September 2006

            Pengerusi        :  Baharudin bin Mastari, Penolong Pendaftar,

   Pejabat TNC(P&I)  - (Sept 2006 - Oktober 2008)

            Ahli                  :  Terdiri daripada pegawai gred 1 - gred 41

Pejabat   TNC(P&I), Bahagian Hal Ehwal Korporat, Unit Undang-Undang dan Unit OSH.

 

Terma rujukan tugas:

 

a.     Penyelaras pengurusan dan pentadbiran Pejabat TNC(P&I)

 

b.    Membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sumber manusia, kewangan, kualiti kerja dan pentadbiran am.

 

c.     Membincangan isu-isu semasa dan permasalahan staf Pejabat TNC(P&I).

 

 

13.4     Lain-lain sumbangan peningkatan tadbir urus/pentabdiran pejabat

 

(1)  Penyediaan Kod Etika Profesional Perpustakaan UTM (2000)

 

·         Ahli Jawatankuasa Penyediaan Kod Etika Profesional Perpustakaan Sultanah Zanariah  (PSZ) bagi meningkatkan profesional staf PSZ khususnya dan amnya Universiti. 

 

·         Kod Etika Profesional PSZ telah berjaya dibangunkan pada tahun 2000.

 

(2)  Mewujudkan Mesyuarat Penyelarasan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

(3)  1995 - Membangunkan Unit Pengurusan Sumber Manusia (PSM), Perpustakaan Sultanah  Zanariah, UTM Skudai.

(4)  1998 -  Menyediakan Manual Prosedur  Bagi Mengendalikan Program  Latihan Perpustakaan Sultanah Zanariah. - MS ISO 9000:2000

(5)  2002 - Inisiatif Penjanaan Pendapatan Universiti melalui penyewaan ruang pihak luar UTM.

(6)  2005 - Menyediakan Garis Panduan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Staf UTM (Mengikut Garis Panduan yang dikeluarkan KPTM).

(7)   2010 - Pembangunan Sekolah Arab UTM (Aras bawah MSI)

 

 

 

14.0    KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

 

§  Mahir menyediakan data, memuat naik (upload) dan mengemaskini maklumat bagi website Naib Canselor http://web.utm.my/vicechancellor dan web site UTM http://www.utm.my menggunakan softwer "word press", "mambo" dan "joomla".

 

§  Mahir mengaplikasi dan penggunaan perisian komputer MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Aldus Pagemaker dan MS Outlook.

 

§  Mahir dan berpengetahuan dalam penggunaan internet, intranet, sistem maklumat staf, sistem e-mail, Blackberry Mobile Smart Phone (Vodafone).

 

§  Mahir menggunakan Sistem Pengurusan Mesyuarat, Sistem Penguruasn Prestasi e-LPPT, HRFin.  Pemilik Sistem Pengurusan Menyuarat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) (Julai 2008) yang dibangunkan oleh CICT UTM.

 

§  Berupaya menginstalasi perisian komputer dan berupaya sebagai trouble shooter komputer.

 

 

 

15.0    RUJUKAN (Referees)

           

Y. Bhg. Prof. Datuk Ir. Dr. Zaini bin Ujang

Naib Canselor UTM Skudai

Tel: +607-5530000 / HP: +619-7321000/0197560765

http://www.utm.my/vicechancellor

 

Encik Azham Ramli

Timbalan Pendaftar Kanan

Pejabat Naib Canselor

Tel.: +607-5530007  HP : +6019-7808632

 

Encik Ismaal bin Samat

Timbalan Pendaftar Kanan

Pejabat Pendaftar (HCD)

HP : +6019-7293000                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini: 8 Ogos 2012  @ 19 Ramadhan 1433


 

·         Setiausaha Jawatankuasa Teknikal Pelan Integriti Nasional (Tadbir Urus Terbaik, Peningkatan Sistem Penyampaian Perkhidmatan dan Pemantapan Pengurusan Sumber Manusia).

 

 

·         Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh TNC (P&I) dari semasa ke semasa.

 

 

 

 

 

5.3       Pengalaman Perkhidmatan Luar Universiti Teknologi Malaysia

 

Syarikat: Transform Tech (M) Sdn. Bhd., Yong Peng, Johor

Nama Jawatan: Assistant Supervisor

Tempoh Berkhidmat:  6 Jun – 10 Ogos 1995

 

Tugas dan Tanggungjawab Utama:

·         Menyelia staf Bahagian Operasi dalam produksi pembuatan transformer.

·         Mengurus dan mengawal bahan material syarikat (Assistant Company Material Control).

·         Penyelaras latihan kakitangan syarikat.

 

 

 

6.0       KEANGGOTAAN JAWATANKUASA PENTADBIRAN / KERJA  UTM

 

            6.1       Jawatankuasa Peringkat Jabatan/Universiti.

 

·         Pengerusi, Mesyuarat Penyelarasan Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan), Sept. 2005 – Okt. 2008

 

·         Setiausaha, Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan dan Pembangunan Universiti, 2002 – 2008

 

·         Setiausaha, Mesyuarat JK Harta dan Ruang Universiti, 2002 – Okt. 2008

 

·         Setiausaha, Jawatankuasa Induk  Majlis Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, 2004-2005

 

·         Setiausaha Induk, JK  Induk Sambutan Hari Keluarga UTM, 2006

 

·         Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Arked Universiti, 2002- Okt. 2008

 

·         Ahli Panel, Temuduga Pemilihan Arked Universiti, 2002- Okt. 2008

 

·         Ahli, Mesyuarat Penyelarasan Pentadbiran Pejabat Canseleri, 2002 – Okt. 2008

 

·         Ahli. Mesyuarat JK Pengurusan Ruang Perniagaan Universiti, 2004 - Okt. 2008

 

·         Ahli, Jawatankuasa Pemandu Rekreasi, 2002 – Okt. 2008

 

·         Ahli, Jawatankuasa Penjanaan Pendapatan Universiti, 2003-2004

 

·         Ahli, Jawatankuasa Penjimatan Universiti, 2003 -2004

 

·         Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Pengguna IT Universiti, 2004 - Okt. 2008

 

·         Turut Hadir, Mesyuarat Jawatankuasa Pembelian Kenderaan Universiti, 2002 – Okt. 2008

 

·         Setiausaha, Mesyuarat Jawatankuasa Persekitaran dan Keselamatan Pejabat Canseleri, 2009 – sekarang

 

·         Ahli, Mesyuarat Jawatankuasa Persekitaran dan Keselamatan Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim, 2007– sekarang

 

 

 

7.0       HADIAH/ANUGERAH

 

§  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2011

§  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2006

§  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, UTM, 2003

 

 

8.0       KERTAS KERJA UNIVERSITI

            Menyediakan Kertas Kerja Untuk Kelulusan Dan Makluman Universiti

·         Kertas Kerja Laporan Kajian Cadangan Pembangunan Pusat Komersil KOOP oleh Koperasi UTM Berhad Dengan Kerjasama SHA’S Jaya (M) Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 Nov. 2002.

 

·         Kertas Kerja Cadangan Pembangunan Stesen Minyak di Tanah Hakmilik UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 Feb. 2003.

 

 

·         Kertas Kerja Permohonan Untuk Menggunakan Tabung Perundingan, Seminar, Akademik Dan Pembangunan Sumber Manusia Oleh Fakulti/Bahagian, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 24 Feb. 2004.

 

·         Kertas Kerja Pemasangan Ezeephone Di Kolej Perdana Oleh Telekom Malaysia Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 19 Mac. 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Pembayaran Tuntutan Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Diterima Lewat Atau Tidak Mendapat Pertimbangan Kelulusan Dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 19 April 2004.

 

·         Kertas Kerja Laporan Pandangan Panel Khas Cadangan Pemasangan Ezeephone Di Kolej Perdana Oleh Telekom Berhad, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Jun 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Membekalkan Telefon Bimbit Kepada Pemandu, Pejabat Harta Bina UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Jun 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Pembelian Kereta Terpakai Universiti Oleh Puan Rahani Abu Bakar, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 24 Nov. 2004.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Menggunakan Peruntukan Tabung Seminar Fakulti Sains Bagi Menyediakan Jaket Eksekutif Kepada Staf Fakulti, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Okt. 2004.

 

·         Kertas Kerja Cadangan Pemakaian Pakaian Istiadat Bagi Pegawai-Pegawai Kanan Bagi Majlils Rasmi UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 2 Feb 2005.

 

·         Kertas Kerja Bengkel Perancangan Strategik UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 4 Feb 2005.

 

·         Kertas Kerja Bayaran Pajakan dan Premium Pemilikan Tanah Kerajaan Negeri dan Persekutuan Serta Pertukaran Hakmilik Hartanah Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Nov. 2005.

 

·         Kertas Kerja untuk makluman Hartanah dan Aset Hakmilik Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 18 Nov. 2005.

 

·         Kertas Memorandum Kepada Menteri Pengajian Tinggi Cadangan Tambahan Enrolmen Pelajar Program Diploma Universiti Teknologi Malaysia, Urusetia, 2005.

 

·         Kertas Kerja Pajakan Tanah Milik Persekutuan Geran No. 49755, Lot 5482, Mukim Setapak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Kepada Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 21 Mac 2006.

 

·         Kertas Kerja Penganjuran Sambutan Hari Keluarga UTM Tahun 2006, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 28 Mac 2006.

 

·         Kertas Kerja Permohonan Menggunakan Peruntukan Tabung Universiti Atau Vot Bahagian/Fakulti Bagi Menyediakan Pakaian Korporat/Batik (Canseleri, Bendahari, Institut Ibnu Sina), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 8 Sept. 2006.

 

·         Kertas Kerja Cadangan Reka Bentuk Dan Penyeragaman Kad Nama Selaras Dengan Penjenamaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 26 Mac  2007.

 

·         Kertas Kerja Laporan Kajian Semula  Pengurusan Makmal di UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 1 Jun 2007

 

·         Kertas Kerja Cadangan Penyeragaman Dan Reka Bentuk Slaid Persembahan (Slide Presentation) Staf Bagi Menonjolkan Imej Korporat Dan Identiti Universiti Selaras Dengan Penjenamaan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 27 Jun 2007.

 

·         Kertas Kerja Makluman Mengenai Penilaian Tanah Kurniaan Kerajaan Negeri Johor Di PTD 1676 Seluas 87.17 Hektar (215.309 Ekar) Dan PTD 1677 Seluas 38.77 Hektar (95.761 Ekar), Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi, Johor, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 3 Oktober 2007.

 

·         Kertas kerja Cadangan Untuk Melantik Perunding Perhubungan Awam Bagi Menjalankan Publisiti Bagi Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 7 November 2007.

 

·         Kertas kerja Permohonan Cadangan Menanam Semula, Memajak Dan Menguruskan Ladang Kelapa Sawit Hakmilik Universiti Teknologi Malaysia (UTM) oleh Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB), Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 17 Disember 2007.

 

·         Kertas kerja Permohonan Sebidang Tanah Untuk Tujuan Aktiviti-Aktiviti Berkaitan Dengan Penyelidikan Dan Pembangunan Sumber Manusia di Negeri Perak.  (UTM Kampus Cawangan Perak), 2003

 

·         Kertas kerja Permohonan Peruntukan Kewangan Untuk Membeli Empat (4) Ekor Kuda Pusat Ekuin UTM, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 11 Januari 2008.

 

·         Kertas kerja Permohonan Penyerapan  Empat (4) Orang Staf Pusat Ekuin UTM ke Jawatan Kontrak di Universiti Teknologi Malaysia, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 22 Januari 2008.

 

·         Kertas kerja Pelan Tindakan Kewangan dan Perbelanjaan Berhemat Universiti Teknologi Malaysia 2008, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Universiti, 14 Julai 2008. (*Penyediaan kertas bersama Puan Rohayah Abdul Jalil, Penolong Bendahari,UTM Skudai)

 

·         Kertas Kerja Tabung Endowmen Merdeka, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti, 2009.

 

·         Kertas Kerja untuk Kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) kenaikan pangkat secara lantikan kepada Cik Kasmah Binti Ishak Pembantu Tabdir Kesetiausahaan Gred N22 ke Pembantu Tadbir Gred N32  di  Universiti Teknologi Malaysia, April 2010.

 

·         Kertas Kerja untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Harta dan Ruang Universiti, Cadangan penempatan semula Sekolah Arab UTM Johor Bahru dari aras bawah Masjid Sultan Ismail Ke Ruang U4B-B01 Kolej Perdana, April 2012.

 

 

9.0       KEHADIRAN PROGRAM LATIHAN (PERSIDANGAN, BENGKEL, KURSUS, SEMINAR DAN LAIN-LAIN)

 

2012

·         Program Budaya Al Quran dan Tafsir, setiap pagi Jumaat 8.00-9.00 pagi, Pejabat Naib Canselor. sepanjang tahun.

·         Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, Januari - sekarang.

·         LPU Retreat, The Thistle Hotel, Port Dickson Negeri Sembilan, 24-25 Nov. 2012.

·         Bengkel Perancangan Strategik  Universiti 2012, The Royal Bintang Seremban, 28-30 Sept. 2012

·         Leadership Discourse Siri 2/2012, HBS Case Study: Merck: Managing Vioxx, Fasilitator oleh Naib Canselor, Dewan Bankuet, 12 April 2012.

·         .

·         Bengkel Manual Prodesur Kerja dan Fail Meja Pejabat Canseleri, Bilik Seminar 1, Pusat Latihan UTM, 23-24 Februari 2012.

·         Bengkel Transformasi Minda Pejabat Canseleri, Hang Tuah Heritage Hotel, Melaka, 16-18 Februari 2012.

·         Retreat Transformasi Minda – High Impact Leadership, Lotus Desa Ru Beach Resort, Kota Tinggi,  10-12 Febr. 2012.

 

1995-2011

·         Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, Januari – Disember 2011.

·         Leadership Discourse Siri 3/2011 – Blue Ocean Strategy oleh Naib Canselor, Dewan Banquet, UTM Johor Bahru,  21 Oktober 2011.

·         Program Syarahan Perdana ”The Healing Power of the Muraculos Quran” oleh Syakh Ahmaed Tijani Ben Omar”, Dewan Senat, 13 Julai 2011.

·         Petugas Kembara Mahkota Johor 2011, 18-19 Jun 2011

·         Leadership Discourse Siri 1/2011 – Keynote oleh Naib Canselor, dewan Banquet, UTM Johor Bahru,  23 Mei 2011.

·         Bengkel Semakan Silibus dan Peraturan Kursus Induksi Perkhidmatan UTM, Mahkota Hotel, 1-3 April 2011

·         Kursus English Communication Training (Conducting & Participating in Meeting), Bilik seminar 1, Pusat Latihan UTM, 23-25 Februari 2011

·         Pra Bengkel Semakan Silibus dan Peraturan Kursus Induksi Perkhidmatan UTM, Dewan Utama Pusat Latihan UTM, 19 Januari 2011.

·         Bengkel Pembangunan Sumber Manusia UTM, Hyatt Hotel Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 19-21 Jan. 1995

·         Bengkel Pengurusan Sumber Manusia UTM Bagi Penolong Pendaftar dan Pembantu Tadbir, Pusat Komputer UTM Skudai., Anjuran Pejabat Pendaftar, UTM Skudai, 13-14 Febr. 1996.

·         Kursus Asas Pengurusan, Starhill Golf & Country Resort Senai, Anjuran Unit HRD UTM, 13-15 Mac 1996.

·         Kursus Pengurusan Cemerlang, Bertempat Di Bilik Seminar, PSZ, Anjuran PSZ, 23 April 1997.

·         Seminar Pengkomputeran, Menara Mesiniaga, Petaling Jaya, Anjuran Mesiniaga, 16 Jun 1997.

·         Kursus Fasilitator Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja Hotel Sofitel Senai, Johor,  Anjuran Unit HRD UTM, 25-27 Julai 1997.

·         Kursus Pengurusan Sumber Manusia, Hotel Sofitel, Anjuran Unit HRD UTM, 16-18 Sept. 1997.

·         Bengkel Pengurusan Kualiti Menyeluruh, Bilik Gerakan UTM, anjuran Unit HRD UTM, 22-24 Dis 1997.

·         Kursus Menyelesaikan Masalah & Membuat Keputusan, Bilik Taklimat Korporat FKA UTM Skudai, Anjuran Unit HRD UTM, 22-24 Dis. 1997

·         Persidangan Perpustakaan PSZ: Harapan Pengiktirafan ISO 9002, Bertempat Di Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ, 11-12 Nov. 1998.

·         Kursus Bahasa Inggeris “Report Writing”, Bilik Taklimat Korporat FKA, Anjuran HRD UTM, 13-14 Okt. 1998.

·         Kursus Induksi Umum dan Khusus, Dewan Kuliah FKM, Anjuran Unit HRD UTM, 20 Sept. – 5 Nov. 1998.

·         Bengkel Kumpulan Proses PSZ, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,       8 Okt. 1998.

·         Bengkel Pengurusan Harta UTM, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,    10  Okt.1999.

·         Kursus Pengurusan Kualiti/Pengurusan Akademik, Dewan Al Ghazali, Anjuran Unit HRD UTM, 10-11 Ogos 1999.

·         Kursus Training Needs Analysis, Dewan Sri Kempas, Kolej Tuanku Canselor UTM, Anjuran Unit HRD UTM, 29 Julai 1999

·         Kursus Program English Grammar in Use, BIlik Mesyuarat Rumah Alumni, Anjuran Unit HRD UTM, 11-12 Mei 2000.

·         Persidangan Pustakawan PSZ 2000, Bilik Seminar PSZ, Anjuran  PSZ, 23-24 Nov. 2000.

·         Kursus Kawalan Buku Vot, Dewan Kuliah, Bangunan N24, UTM Skudai, 7-8 Nov. 2000.

·         Seminar Pengurusan dan Pentadbiran IPT 2000, Century Mahkota Hotel Melaka, Anjuran UPM, 4-6 Ogos 2000.

·         Creative Problem Solving and Innovative Thinking Workshop, BIlik Seminar PSZ, Anjuran PSZ, 25-27 Julai 2000.

·         Kursus Pengurusan E-Universiti, Hotel Vistana Kuala Lumpur, Anjuran Unit  HRD Pejabat Pendaftar, 6-8 Ogos 2001.

·         Kursus Team Building dan Peta Minda, D’Ark Janda Baik, Bentong Pahang, Anjuran PSZ, 14-16 Mei 2001.

·         Kursus Kesedaran Kualiti, Anjuran Unit HRD UTM, 21-22 Feb. 2001.

·         Seminar Financial Management, Bertempat Di Pulai Spring, Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 18 Dis. 2002.

·         Bengkel Penyediaan Blueprint Pelan Induk Sumber Manusia, Hotel Equatorial Melaka, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 10-20 Okt. 2002.

·         Bengkel Pengurusan Fakulti, Riviera Bay Resort Melaka, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 15-18 Ogos 2002.

·         Bengkel Ujian Personaliti dan Ujian Minat Kerjaya, Desaru Beach Resort, Kota Tinggi, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 23-25 Jun 2002.

·         Bengkel Perakam Waktu, Pusat Latihan Pusat Komputer UTM, Anjuran Unit HRD, Pejabat Pendaftar, 11 April 2002.

·         Bengkel Analisis Keperluan Latihan dan Standard Kompetensi PP/TP/Pendaftar, Hotel Sri Malaysia, Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar, 1-2 Mac 2002.

·         Kursus Audit Dalam MS ISO 9002, Bilik Seminar PSZ, Anjuran PSZ,   UTM, 4-5 Febr. 200.2

·         Bengkel Sistem Maklumat Latihan & Pembangunan Staf, Bilik Latihan Komputer, Pusat Komputer UTM, Anjuran Unit HRD UTM, 31 Jan. 2002.

·         Bengkel Blueprint Pemasaran UTM, Desaru Golden Beach Desaru Kota Tinggi, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 26 Feb -1 Mac 2003.

·         Kursus Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,Century Mahkota Hotel Melaka, Anjuran Unit HRD& Unit OSH UTM, 13-15 Jun 2003.

·         Konvensyen Pentadbir UTM 2003, Hotel Mutiara Johor Bahru, Anjuran Unit HRD Pejabat Pendaftar UTM, 26-28 Jun 2003.   

·         Bengkel Sistem Saluran Aduan & Cadangan Dalaman UTM, Makmal  2, CICT UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sistem, Pejabat Pendaftar, 5 Sept. 2004.

·         Taklimat Pengurusan Kewangan (Cabaran dan Harapan) oleh Bendahari UTM, Pejabat Bendahari, UTM, 7 Sept. 2004

·         Bengkel Cadangan Mewujudkan Struktur Organisasi Universiti, Rumah Alumni, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sistem, Pejabat Pendaftar UTM, 8-9 Dis. 2004

·         Seminar Keutuhan Pengurusan Universiti, Marriot Hotel Putrajaya, Anjuran UKM dan JALUMA, 16-18 Februari 2005.

·         Kursus Amalam 5S, Bilik Seminar Alumni UTM, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 20-21 April 2006.

·         Kursus High Impact Leadership & Management, Kayangan Suit Pulai Spring, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 14-15 Nov. 2006.

·         Kursus Pengurusan Kewangan Universiti, Dewan Indera Kayangan Pulai Spring, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 27-28 Febr. 2007.

·         Kursus Bagaimana Membina Petunjuk Prestasi Utama, Dewan Indera Putra, Pulai Springs Resort, Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 3-4 Mac 2007.

·         Kursus Penyambut Tetamu Untuk Petugas Majlis Rasmi Universiti, Dewan Senat UTM, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 2 Ogos 2007.

·         Bengkel Pengurusan Data Universiti, Kayangan Suites Pulai Spring Resort, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 4-5 Febr. 2008.

·         Kursus Team Building dan Motivasi Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I), Kem El-Azzhar, Morib, Selangor, Anjuran Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I), UTM, 29 Febr.- 2 Mac 2008.

·         Program Pembangunan Insan: Tanggungjawab dan Peranan Intelektual Muslim oleh Dr. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady, ISTAC Sewan Senat, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 27 Mac 2008.

·         Program Pembangunan Insan: Cabaran Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Etika Keilmuan oleh Sheikh Hj. Muhammad Fuad Kamaludin Al-Maliki, Penasihat Yayasan SOFA Negeri Sembilan Bertempat di Dewan Senat, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, 19 Jun 2008.

·         Bengkel Perancangan Strategik UTM, Melaka, Oktober 2008.

·         Kursus the Seven Habits of Highly Effective People, Persada Johor, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, Mac 2009

·         Kursus Rebranding UTM Ke arah Universiti Bertaraf Dunia, Persada Johor, UTM Skudai, Anjuran Unit Pembangunan Sumber Manusia UTM, Mei 2009

·         Kursus Kecemerlangan Dalam Pembinaan Pasukan Kerja, Excel Training Resorts, Kampung Kapal, Ulu Beranang, Lenggeng, Negeri Sembilan, Anjuran Pejabat Naib Canselor UTM, 10-12 Julai 2009.

·         Kursus Total Quality Organisation (TQO), Sofitel Hotel Senai,  Johor, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 11-12 September 2009.

·         Bengkel Transformasi Pentadbir UTM, Hotel Renaissance   Melaka, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 9-10 Oktober 2009.

·         Pra Bengkel Transformasi Pentadbir UTM, M-Suites Hotel Johor Bahru, Anjuran Unit Pembangunan Modal Insan UTM, 1 Oktober 2009.

·         Seminar Sehari Ke Arah Sihat Lestari Dewan Senat dan Foyer Pentadbiran UTM, Anjuran Pusat Kesihatan Mahasiswa UTM, 3 November 2009.

·         Bengkel Pengurusan Jenazah & Harta Dalam Islam Bertempat di Dewan Al-Ghazali, Pusat Islam UTM Skudai, Anjuran Pusat Islam UTM, 25 Januari 2010

·         Kursus Tatacara Majlis Istiadat DiRaja Johor, Anjuran HCD UTM, Pusat Latihan Staf UTM, UTM Johor Bahru, 22 April 2010.

·         Bengkel Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaaan Bangunan Pentadbiran, Anjuran HCD UTM,  Dewan Bankuet, UTM Johor Bahru, 4 Mei 2010.

·         Seminar Satu Malaysia Oleh Datuk Sabudin Hasan, Dewan Senat, UTM Johor Bahru, Anjuran HCD UTM, 14 Mei 2010

·         Seminar Universiti: Model Ekonomi Baru Oleh Prof Datuk Dr. Noor Azlan Mohd Ghazali, Anjuran HCD, Dewan Senat, UTM Johor Bahru, 18 Mei 2010

·         Perjumpaan Bulanan Naib Canselor Bersama Staf, mulai November 2008 – Disember 2011.

 

 

10.0    TASK FORCE/PROJEK UTM

           

10.1     Ahli Projek kfa Human Resource bertajuk ”Penggunaan Staf Pengurusan Teknikal (FSKSM, FGHT, FAB, FPPSM, FTI , Akademi Bahasa, SPS), 2011.

 

10.2     Auditor Audit Perjawatan Bagi PTJ UTM, 21 Julai 2012 -

 

 

 

11.0    AKTIVITI SAMPINGAN, TANGGUNGJAWAB TAMBAHAN, KEGIATAN LUAR, PERKHIDMATAN MASYARAKAT DAN KHIDMAT NASIHAT

 

11.1     Majlis Rasmi Universiti

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1996

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1997

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1998

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 1999

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2000

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2001

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pemandu Graduan, 2002

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Penyambu Tetamu, 2003

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pegawai Pengiring Tetamu Universiti, 2004

·         Urusetia Induk Majlis Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, Jun  2004-2005

·         AJK Kecil Sambutan, Johor Endurance Ride 2005

·         AJK Kecil  Majlis  Konvo UTM, Penyambu Tetamu, 2005

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM, Pegawai Pengiring Tetamu VIP & Pembekal Album, 25 Mac & 2-4 Sept. 2006

·         AJK Kecil Pengurusan Para Lulusan Majlis Penyampaian Ijazah/Diploma UTM Bagi Graduan Program Kerjasama, 25 Nov. 2006

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM 38, Pegawai Pengiring Tetamu VIP & Pembekal Album,  24-26 Mac 2007

·         AJK Kecil Majlis Konvo UTM Ke 40, AJK Sambutan - Pegawai Pengiring Tetamu UTM,  22-24 Mac 2008

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 42 & 43 2009

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 44 pada 27-28 Mac 2010.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 45, Ogos 2010.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 46, Mac 2011.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 47, 24-26 September 2011.

·         AJK Kecil Teks Ucapan Canselor, Pro Canselor, Naib Canselor, Majlis Konvokesyen ke 48, 7-8 Mei 2012.

 

11.2     Kelab/Persatuan

·         Pengerusi, Kelab Berlian,  Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 2004, 2005 - 2007

·         Yang Dipertua, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah, 1997-1998

·         Timbalan Yang Dipertua, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah,    1999-2000

·         Bendahari, Kelab Keluarga, Perpustakaan Sultanah Zanariah,1996 

·         Ahli, Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas PERTISAS), UTM, 1996 -sekarang

·         Ahli Badan Kebajikan Staf (BAKES), UTM 2000 - sekarang

·         Ahli, Kelab Keluarga,  Perpustakaan Sultanah Zanariah, 2001-2002

·         Ahli, Kelab Berlian, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), 2002-2008

·         Ahli, Kelab Kesturi, Pejabat Naib Canselor 2008 - sekarang

·         Pengerusi Kelab Pejabat Naib Canselor 2011 - sekarang

 

11.3     Penglibatan Aktiviti Sukan              

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 1998

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 2000

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Pemain Bola Tampar, PSZ, 2001

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Permainan Catur, Canseleri, 2007

·         Catur terbuka UTM Sempena Ulang Tahun Kemerdekaan Ke 50, UTM 2007

·         Sukan Antara Jabatan UTM, Permainan Catur, Canseleri, 2012

        

11.4     Khidmat Masyarakat             

·         Ahli Majlis Tertinggi (Bendahari), Kawasan Rukun Tetangga, Zone 2, Taman Seri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. April 2012 - sekarang

·         Menyertai Program Mahasiswa di Luar Kampus (Khidmat Masyarakat) di Paya Rumput, Masjid Tanah, Melaka, 2008

·         Menyertai Program Mahasiswa di Luar Kampus (Khidmat Masyarakat) di Pasir Gudang, Johor, 2008

·         Ahli Jawatankuasa, Program Anak Angkat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 24 Jun 2001

·         Menyertai Program Khidmat Masyarakat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 4-6 September 2000

·         Menyertai Program Khidmat Masyarakat PSZ di Kampung Belukar Durian Sedili Kecil, Kota Tinggi, Johor, 3-4 Julai 1998

        

11.5     Fasilitator

 

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 2/2012, 26 Nov. hingga 9 Dis. 2012.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 1/2011, 20 Jun hingga 7 Julai 2011.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 2/2010, 14 hingga 31 Disember 2010

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional Siri 1/2010, 18 Mei hingga 4 Jun 2010.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 22 Mei hingga 5 Jun 2008.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 27 Nov. hingga 13 Dis. 2007.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Sokongan, 28 Mei hingga 13 Jun 2007.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 28 Nov. hingga 14 Dis. 2006

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 9 hingga 26 Mei 2006

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Sokongan, 24 Mei hingga 9 Jun 2005.

·         Fasilitator, Kursus Induksi Umum & Khusus Kumpulan Pengurusan & Profesional, 2004.

 

11.6     Ahli Panel PTK /Task Force

·         Ahli Panel Kompetensi Generik Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Staf Bukan Akademik Gred 17 hingga 40, Mei 2010

·         Ahli Task Force Menyediakan “Project Brief” Tanah Kurniaan DYMM Baginda Tuanku  Canselor di Kampar Perak, 2003

 

 

            11.7     Jawatankuasa Kerja Universiti

 

·         Setiausaha, Jawatankuasa Persekitaran, Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan Pejabat Canseleri (2009 – sekarang)Ahli Jawtankuasa Pembuka Sebutharga, Jawtankuasa Penilian Teknikal, Jawatankuasa Penilaian Sebutharga da Jawatan Sebutharga, Pejabat Canseleri (2009 – sekarang)

·         Ahli, Jawatankuasa Persekitaran, Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan Bangunan Canseleri (2008 – sekarang)

·         Ahli Tetap, Jawatankuasa Induk Kampus Ekopelancongan UTM, 10 April 2012.

 

12.0    KEGIATAN PENULISAN/PENERBITAN

 

·         Ahli Jawatankuasa Penerbitan Buku Komemoratif berjudul “Seabad Meniti Cabaran Menjana Peradaban Terbilang” Sempena Sambutan 100 Tahun Sejarah UTM, 2004.

·         Panduan Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHE), Pejabat Canseleri, November 2011.

·         Menyumbang idea dalam penyediaan Buku Perutusan Tahun Baru Naib Canselor (2009, 2010, 2011, 2012).

 

13.0    PEMBAHARUAN KERJA/PEMBANGUNAN SISTEM /INOVASI DAN SUMBANGAN LAIN (1995 – SEKARANG)

 

13.1     Pembangunan Sistem

 

 13.1.1 Pembangunan Sistem Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara:

             

i.      Sistem Permohonan Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara (Borang A)

ii.     Sistem Permohonan Perjalanan Persendirian ke Luar Negara (Borang C)

 

·         Projek Coordinator: Baharudin Mastari

·         Kos: RM39,500.00

·         Dibangunkan oleh CICT – Ketua Projek Encik Helmee Yaacob

·         Rujukan URL https://hrfin.utm.my/smu/ lain-lain modul-perjalanan luar negara

·         Sistem siap Oktober 2011, Dilaksanakan: Oktober 2011.

 

13.1.2  Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 

            Ini merupakan inisiatif dan  inovasi kerja semasa  Y. Bhg. Dato’ Prof. Ir. Dr. Zaini Ujang menjadi TNC(P&I) pada 7 Mac 2007 30 hingga September 2008 yang menyarankan supaya satu Sistem Pengurusan Mesyuarat dibangunkan bagi mengurangkan penggunaan kertas dan memudahkan capaian maklumat secara on-line oleh semua ahli mesyuarat.  Hasil perbincangan dan kerjasama Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi UTM, Sistem

 

            Pengurusan Mesyuarat telah berjaya dibangunkan dan telah digunakan dalam mesyuarat Pejabat TNC(P&I) pada 22 Julai 2008 iaitu:

 

ii.    Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan & Pembangunan Universiti

iii.   Mesyuarat Harta dan Ruang Universiti.

 

                        Sistem ini boleh dicapai melalui URL http://mesyuarat.utm.my/pejtncpi/  

 

 

 

            Sistem ini telah dinaiktarafkan setelah berbincang dengan pihak CICT selaras dengan keperluan mesyuarat. 

 

13.1.3  Sistem Pengurusan Mesyuarat Pejabat Naib Canselor (2009)

 

            Menyarankan penggunaan sistem mesyuarat dalam:

 

i.      Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU)

ii.     Mesyuarat Jawatankuasa OSHE Pejabat Canseleri

iii.    Mesyuarat  Penyelarasan Pentadbiran Canseleri

 

URL http://mesyuarat.utm.my/canselori/.

 

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Mesyuarat Secara Menyeluruh di UTM

Sistem pengurusan mesyuarat yang telah dibangunkan ini telah digunakan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan (JPU), Mesyuarat Kumpulan Pengurusan Universiti (UMG).

 

Sistem mesyuarat ini perlu digunakan di seluruh UTM berdasarkan kelebihan-kelebihan berikut:

 

i.              Sistem ini sudah terbukti membantu pengurusan mesyuarat dalam universiti.

ii.             Sistem ini boleh diakses menggunakan intranet UTM (http: utmonline.utm.my) oleh hanya ahli mesyuarat dan urusetia menggunakan kata laluan (password) yang diberikan. 

iii.            Keselamatan maklumat terjamin kerana sistem ini mempunyai tahap keselamatan maklumat yang baik yang dikawalselia oleh staf/Pegawai Sistem Maklumat yang berintegriti tinggi.

iv.            Menjimatkan masa keperluan bahan semasa mesyuarat dari segi penyediaan kertas kerja, minit mesyuarat dan laporan perkara berbangkit.

v.             Mengurangkan penggunaan staf kerana bahan-bahan hanya perlu dimuat naik (upload) dan boleh dimuat turun (download) dengan mudah oleh ahli mesyuarat.

vi.            Menjimatkan kos operasi dengan pengurangan kertas/paperless menyumbang inisiatif pelestarian UTM.

 

Cabaran Penggunaan Sistem Pengurusan Mesyuarat:

i.              Sistem rangkaian ICT dan infrastruktur ICT UTM perlu dimantapkan  diselenggarakan dengan baik agar tiada gangguan semasa menggunakan sistem ini.

ii.             Keselamatan maklumat dan data yang disimpan dalam sistem ini adalah tertakluk kepada dokumen terperingkat dan tidak terperingkat Universiti di mana taraf kerahsiaan diberi keutamaan agar maklumat yang terkandung dalam sistem mesyuarat tidak terlepas dari pihak lain yang tiada kepentingan. Hanya pengguna yang diberi kata laluan (password) sahaja boleh mengakses sistem ini.

 

 

13.1.4  Sistem Komunikasi Pegawai Kanan UTM melalui Blackberry Mobile Internet, Email and Blackberry Messenger

 

Komunikasi tanpa sempadan... Merealisasikan Sistem Komunikasi Pegawai Kanan UTM melalui Blackberry Mobile Internet.

                                                         

Semasa Y. Bhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Zaini bin Ujang menjadi Timbalan Naib Canselor (P&I) (awal tahun 2008), beliau telah mencadangkan kepada saya membeli seunit Blackberry Bold sebagai percubaan selama 6 bulan menggunakan perkhidmatan Celcom (M).  Inisiatif ini adalah untuk meningkatkan komunikasi di antara Pegawai Kanan UTM melalui mobile internet. Pada Disember 2008, pelaksanaannya adalah untuk Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan hinggalah Dekan fakulti dan Dekan Research Alliance (RA) telah menggunakan Blackberry device.  

 

 

13.1.5  Sebagai Sistem Administrator (SA) Laman Web Pejabat Naib Canselor http://www.utm.my/vicechancellor/ dan http://www.cheme.utm.my/staff/zaini/

 

 

(i)    Menyelaras laman web Naib Canselor, Facebook Naib Canselor dan Laman web UTM (www.utm.my) dengan Unit Pembangunan Laman Web Pejabat Hal Ehwal Korporat.

 

(ii)  Memuatnaik (upload) di Laman Web Naib Canselor

 

·         Teks ucapan Naib Canselor.

·         Rencana Minda Lestari setiap Jumaat di akhbar Berita Harian.

·         Sebahagian berita akhbar mengenai UTM.

·         Pemberitahuan keputusan permohonan perjalanan ke luar negara di laman web Naib Canselor di UTL: http://www.utm.my/vicechancellor - pilih staff /guideline for UTM staff.

 

(iii)  Software laman web

 

·         menggunakan software “word press” (terkini, 2010)

·         menggunakan software “joomla” (2008-2010).

·         menggunakan software “mambo”(peringkat awal)

 

(vi)  System Administrator

 

·         Sistem Cuti Pejabat Canseleri

·         Sistem permohonan perjalanan ke luar negara.

·         Sistem Mesyuarat Pejabat Naib Canselor

 

 

13.2     Sumbangan Kepada Pembangunan/Hartanah UTM

 

Pengurusan Hartanah UTM (2005 -2008)

 

(i)      Menguruskan Permohonan Mengekalkan Tapak UTM City Campus Jalan Semarak Kuala Lumpur Sebagai Kampus Tetap (Cawangan)

           

            Pengawai perantara bagi menyediakan justifikasi dan menguruskan permohonan UTM untuk memperolehi status pajakan (lease) tanah UTM City Campus yang diduduki sekarang selama 99 tahun di atas nama ‘UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA’ seluas 19.268 Hektar (47E-2R-25P)”. Sebelum ini tanah berkenaan adalah hak milik “PESURUHJAYA TANAH PERSEKUTUAN”.            Status:  Selesai

 

(ii)  Menguruskan Bayaran Premium Kurniaan Tanah Kerajaan PTD 1676 Seluas 87.17 Hektar Dan PTD 1677 Seluas 38.77 Hektar Di Bandar Penawar Mukim Tanjung Surat Untuk Tujuan Pembangunan Kampus Cawangan Universiti Teknologi Malaysia

 

            Pegawai perantara bagi menguruskan permohonan UTM mendapatkan pengurangan bayaran premium tanah kurniaan Kerajaan Negeri Johor di PTD 1676 seluas 87.17 hektar dan PTD 1677 seluas 38.77 hektar, Mukim Tanjung Surat, Kota Tinggi. Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju meluluskan pengurangan premium dari RM13,625,883 KEPADA RM6,850,906.60.   Status: Selesai

 

 

13.3     Usaha-Usaha Peningkatan Kualiti Kerja dan Tadbir Urus Pentadbiran Pejabat/Universiti

           

13.3.1  Pemusatan penghantaran permohonan ke lawatan rasmi (menghadiri persidangan, seminar dan lawatan dll) ke luar negara ke Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia   

 

                                      i.        Mewujudkan urusetia bagi permohonan ke lawatan rasmi  ke luar negara ke Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) pada Disember 2003. 

                                     ii.        Pemusatan penghantaran adalah bagi membaiki proses permohonan rasmi ke luar negara yang tidak mengikut prosedur perjalanan ke luar negara oleh Perbendaharaan Malaysia.  

                                    iii.        Pemusatan ini telah berjaya membaiki sistem kerja terdahulu seterusnya memberi impak yang baik kepada pengurusan dan pentadbiran Universiti.    

 

            13.3.2  Menyediaan Fail Meja Pejabat Timbalan Canselor (Penyelidikan &                     Inovasi (2003)

 

Penyediakan Fail Meja setiap staf Pejabat Timbalan Canselor (Penyelidikan dan Inovasi dan unit-unit dalam Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) seperti Unit Hal Ehwal Korporat, Unit Persekitaran, Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OSH), Unit Hal Ehwal Undang-Undang. Staf telah berjaya menyediakan fail meja masing-masing dan dikemas kini dari semasa ke semasa.

           

 

13.3.3  Mewujudkan Mesyuarat Penyelarasan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Tarikh diwujudkan        :  September 2006

            Pengerusi        :  Baharudin bin Mastari, Penolong Pendaftar,

   Pejabat TNC(P&I)  - (Sept 2006 – Oktober 2008)

            Ahli                  :  Terdiri daripada pegawai gred 1 - gred 41

Pejabat   TNC(P&I), Bahagian Hal Ehwal Korporat, Unit Undang-Undang dan Unit OSH.

 

Terma rujukan tugas:

 

a.     Penyelaras pengurusan dan pentadbiran Pejabat TNC(P&I)

 

b.    Membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sumber manusia, kewangan, kualiti kerja dan pentadbiran am.

 

c.     Membincangan isu-isu semasa dan permasalahan staf Pejabat TNC(P&I).

 

 

13.4     Lain-lain sumbangan peningkatan tadbir urus/pentabdiran pejabat

 

(1)  Penyediaan Kod Etika Profesional Perpustakaan UTM (2000)

 

·         Ahli Jawatankuasa Penyediaan Kod Etika Profesional Perpustakaan Sultanah Zanariah  (PSZ) bagi meningkatkan profesional staf PSZ khususnya dan amnya Universiti. 

 

·         Kod Etika Profesional PSZ telah berjaya dibangunkan pada tahun 2000.

 

(2)  Mewujudkan Mesyuarat Penyelarasan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

(3)  1995Membangunkan Unit Pengurusan Sumber Manusia (PSM), Perpustakaan Sultanah  Zanariah, UTM Skudai.

(4)  1998 -  Menyediakan Manual Prosedur  Bagi Mengendalikan Program  Latihan Perpustakaan Sultanah Zanariah. – MS ISO 9000:2000

(5)  2002 - Inisiatif Penjanaan Pendapatan Universiti melalui penyewaan ruang pihak luar UTM.

(6)  2005 - Menyediakan Garis Panduan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Staf UTM (Mengikut Garis Panduan yang dikeluarkan KPTM).

(7)   2010 - Pembangunan Sekolah Arab UTM (Aras bawah MSI)

 

 

14.0    KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

 

§  Mahir menyediakan data, memuat naik (upload) dan mengemaskini maklumat bagi website Naib Canselor http://web.utm.my/vicechancellor dan web site UTM http://www.utm.my menggunakan softwer ”word press”, “mambo” dan “joomla”.

 

§  Mahir mengaplikasi dan penggunaan perisian komputer MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Aldus Pagemaker dan MS Outlook.

 

§  Mahir dan berpengetahuan dalam penggunaan internet, intranet, sistem maklumat staf, sistem e-mail, Blackberry Mobile Smart Phone (Vodafone).

 

§  Mahir menggunakan Sistem Pengurusan Mesyuarat, Sistem Penguruasn Prestasi e-LPPT, HRFin.  Pemilik Sistem Pengurusan Menyuarat Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) (Julai 2008) yang dibangunkan oleh CICT UTM.

 

§  Berupaya menginstalasi perisian komputer dan berupaya sebagai trouble shooter komputer.

 

 

 

15.0    RUJUKAN (Referees)

              Prof. Madya Dr. Abdul Halim Bin Abdul Raof

Dekan, Akademi Bahasa UTM Skudai

Tel: +607-5531804     Emel:  m-halim@utm.my

 


 


                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
This page is maintained by BAHARUDIN BIN MASTARI .
For any inquiry please send us an email at: brbaha@utm.my

Philosophy of UTM

The divine law of Allah is the foundation for science and technology. Universiti Teknologi Malaysia strives with total and unified effort to develop excellence in science and technology for universal peace and prosperity, in according with His Will.

Vision

To be recognised as a world-class centre of academic and technological excellence

Mission

To be a leader in the development of human capital and innovative technologies that will contribute to the nation's wealth creation

Motto

In the name of God for Mankind

Brief History

UTM is a leading innovation-driven research-intensive university in science and technology located both in Kuala Lumpur and Johor Bahru, Malaysia with a student population of more than 9,100 postgraduates and 13,800 undergraduates including more than 3,300 international students. It is renowned for being at the forefront of engineering and technological knowledge and expertise with more than 2,200 PhD students enrolled in science and technology research programmes. UTM has established a reputation for innovative education and leading-edge research contributing significantly to intellectual property generation for the nation. UTM is also actively involved in research collaboration with renowned universities such as Cambridge, Oxford, MIT, Imperial College, Stanford Research Institute, Kyoto and Tokyo, to name a few. The university offers a wide range of Executive Education programmes from industrial doctorate (Eng. D.) up to market-driven diploma courses.